Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dynavac Separator – A sustainable and responsible system to handle offshore drilling waste

Alternativ tittel: Dynavac Separator – Et system for ansvarlig og bærekraftig håndtering av offshore boreavfall

Tildelt: kr 12,0 mill.

Dynamic Well Solutions AS designer, utvikler og produserer komplette og helintegrerte utstyrsløsninger for brønnservice til olje- og gassindustrien. I dette prosjektet foreslår vi Dynavac Separator (DynaSep) som er et nytt, fullt integrert avfallshåndteringssystem som kan gjøre det mulig å behandle boreslamavfall direkte om bord på en offshorerigg. Dette systemet er en digitalisert, bærekraftig, ansvarlig og kostnadseffektiv avfallshåndteringsløsning. DynaSep vil behandle boreslamavfallet om bord på riggen til et nivå som kan behandles av riggens egne boreavfallsbehandlingsenheter. Dette er svært gunstig for miljøfotavtrykket, da kan eliminere behovet for å sende boreslamavfallet til land i mudskips for behandling. Dette medfører også store kostnadsbesparelser og eliminering av væravhengige og farlige kranløft aktiviteter. DynaSep er et fullt integrert automatisk system støttet av datamaskin- og maskinlæring, og alle operasjoner utføres automatisk på en sømløs måte. Dessuten kan produktet installeres på alle typer offshore boreplattformer som jack ups, halvt nedsenkbare fartøyer og boreskip. Dette prosjektet vil designe, bygge, demonstrere, kvantifisere ytelsen og vise robustheten til DynaSep. System bruker avanserte, toppmoderne digitale tvillingmodeller i kombinasjon med detaljerte pålitelighetsvurderinger.

Dynamic Well Solutions AS designs, develops and manufactures complete and fully integrated well service equipment for the oil and gas industry. In this project, we are proposing the Dynavac Separator (DynaSep) which is a novel, fully integrated waste handling system that can allow drilling mud waste to be treated directly on board an offshore rig. This system is a digitalized, sustainable, responsible and cost-efficient waste management solution. DynaSep will process the drilling mud waste on board the rig to a level that is treatable by the rig’s own drilling waste processing units. This is highly beneficial for the environmental footprint, as it eliminates the need to send the drilling mud waste to shore for treatment. This also entails large cost savings and elimination of weather-dependent and dangerous crane lifting activities. DynaSep is characterized by a fully integrated automatic system supported by computer and machine learning, and all operations are performed automatically in a seamless fashion. Moreover, the product can be installed on all types of offshore drilling platforms such as jack ups, semi-submersibles and drill ships. This project will design, build, demonstrate, quantify the performance and show the robustness of the DynaSep system using advanced state-of-the art digital twin models in combination with detailed reliability assessments.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum