Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

H2Si - Silicon Production from Quartz and Hydrogen

Alternativ tittel: H2Si - Silisiumproduksjon fra kvarts og hydrogen

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332110

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Silisium er en viktig innsatsfaktor i omstillingen til et bærekraftig samfunn som et sentralt element i aluminiumslegeringer, silikoner, elektronikk og i produksjon av fornybar energi i solceller, vindturbiner og batterier. Silisium produseres ved å reagere kvarts med karbonmaterialer som kull, trekull og flis, ved prosesstemperaturer over 2000C. De kjemiske reaksjonene gir CO2-utslipp, og de direkte utslippene fra silisiumproduksjon er rundt 5 kg CO2/kg Si. H2Si-prosjektets mål er å utvikle et nytt konsept for silisiumproduksjon der alle direkte CO2-utslipp elimineres, og hvor karbon i avgassen resirkuleres ved bruk av hydrogen. Prosjekteieren Elkems mål er å utvikle og industrialisere konseptet, og det er en sentral del av Elkems strategi om å oppnå en karbonnøytral silisiumproduksjon innen 2050. Den potensielle reduksjonen i CO2-utslipp fra Elkems norske smelteverk er 1,5 millioner tonn/ år. H2Si-konseptet med eliminering av CO2-utslipp er blant de sterkeste kandidatene til å bli den viktigste karbonnøytrale teknologien for silisiumproduksjon utover 2050. Utvikling og industrialisering av dette konseptet er en prioritert oppgave i Elkems langsiktige strategi for å oppnå en karbonnøytralitet i silisium produksjon. En vellykket industrialisering av konseptet vil gi reduserte CO2-utslipp fra silisiumproduksjon i Elkems anlegg i Norge og gi Elkem økt konkurransekraft i det globale silisiummarkedet. Prosjektet vil gå 2022-2024. Elkem er prosjekteier og SINTEF, NORCE og Future Materials vil være forskningspartnere. Forsøkene i laboratorieskala skal utføres ved SINTEF, mens forsøkene i benkskala utføres ved Future Materials. Elkem vil være dypt involvert i planlegging, gjennomføring og evaluering av laboratorie- og benkskalaeksperimentene utført ved SINTEF og Future Materials og vil være ansvarlig for prosessmodellering. NORCE vil ha en nøkkelrolle innen matematisk modellering.

The H2Si project’s innovation is to develop a novel concept for silicon production utilizing hydrogen, where all direct CO2 emissions are eliminated. The project owner Elkem’s objective is to develop and industrialize the concept, and it is a central part in Elkem’s strategy to achieve a carbon-neutral silicon production by 2050. The potential reduction in CO2 emissions from Elkem’s Norwegian smelters is 1,5 million tons/year. The H2Si concept with elimination of CO2 emissions is among the strongest candidate to become the main carbon-neutral technology for silicon production beyond 2050. The development and industrialization of this concept is a prioritized task in Elkem’s long term strategy to achieve a carbon-neutrality in silicon production. A successful industrialization of the concept will result in reduced CO2 emissions from silicon production in Elkem’s plants in Norway and give Elkem increased competitiveness in the global silicon market. It will also position Elkem for transfer of new environmental technology from its Norwegian operations. Elkem will licence the technology to other silicon producers and this may become a game changer for the silicon industry globally, providing cost efficient production of silicon at a minimal climate and environmental footprint. The project will go 2022-2024. Elkem is the project owner and SINTEF, NORCE and Future Materials will be research partners. The laboratory-scale experiments will be performed at SINTEF, while the bench-scale experiments will be performed at Future Materials. Elkem will be deeply involved in planning, execution and evaluating the lab and bench scale experiments performed at SINTEF and Future Materials and will be responsible for process modelling. NORCE will have a key role in mathematical modelling.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi