Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASKEPOTT - Utnyttelse av verdiskapingspotensialet i flyveaske og svovelsyre

Alternativ tittel: ASKEPOTT – Utilizing the value potential of fly ash and spent sulfuric acid

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektnummer:

332144

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

NOAH tar imot og sluttbehandler uorganisk farlig avfall med opphav hos forbrukere og industri på Langøya utenfor Holmestrand. Forurenset svovelsyre fra norsk industri nøytraliseres med flyveaske fra avfallsforbrenning og resultatet er en gips som stabiliserer tungmetaller og andre miljøgifter i steinbruddene på øya. Å kunne ta miljøgifter ut av kretsløpet for trygg håndtering er en forutsetning for rene verdikjeder i industrien, men samtidig går også anvendbare ressurser tapt. ASKEPOTT-prosjektet har derfor som mål å utvikle nye, kostnadseffektive behandlingsløsninger for svovelsyre og flyveaske, samt å øke gjenvinningsgraden og legge til rette for nye salgbare produkter. Kommersielle aktører bruker i dag syntetisk gips som et rimeligere råstoff enn naturgips i sine prosesser. Denne gipsen er et biprodukt fra svovelrensing hos kullkraftverk, men på grunn av en avtagende kullkraftproduksjon i Europa forventes det at forbrukere av syntetisk gips må erstatte en økende andel av råvarestrømmen sin med naturgips allerede om få år. Prosjektet har derfor som mål å utvikle en prosess hvor forurenset svovelsyre gjenvinnes til en ren gips med kommersiell verdi som kan erstatte syntetisk gips fra kullkraftverk. Flyveaske inneholder ulike metaller og mineraler, men ofte foreligger disse i lave og varierende mengder. Dette innebærer at man må behandle store volum for å få hentet ut verdier av betydning. Prosjektet skal derfor utvikle gode løsninger basert på mineraloppredning og ekstraktiv metallurgi for å oppkonsentrere og deretter gjenvinne ressursene basert på sunne kommersielle forhold. Prosjektet skal sikre et gjennomgående godt miljøavtrykk for prosessene, som blant annet innebærer å gjenbruke CO2 og benytte miljøvennlige kjemikalier.

NOAH tar imot og sluttbehandler farlig uorganisk avfall med opphav hos forbrukere og industri på Langøya utenfor Holmestrand. ASKEPOTT har som mål å skape nye muligheter for avfall som i dag blir avhendet på deponi. Prosjektet legger til grunn en prosess hvor forurenset svovelsyre fra pigmentproduksjonen til KRONOS Titan får fornyet verdi ved at den gjenvinnes til en gips med kommersiell verdi. Gipsens egenskaper og kvalitet skal demonstreres gjennom laboratorie- og pilotforsøk, og det skal utvikles kostnadseffektive metoder for å rense svovelsyra og andre innsatsfaktorer for urenheter som man ikke ønsker å ha med seg inn i gipsproduksjonen. Prosjektet skal også legge til rette for gjenvinning av anvendbare metaller og mineraler fra flyveaske. Forbindelsene foreligger som oftest i lave konsentrasjoner og varierer betydelig, og prosjektet skal derfor utvikle og skreddersy robuste gjenvinningsløsninger basert på mineraloppredning og ekstraktiv metallurgi. Målet er å oppkonsentrere og gjenvinne ressursene basert på sunne kommersielle forhold. Det vil også være viktig å sikre et gjennomgående godt miljøavtrykk, som blant annet innebærer gjenbruk av CO2 og bruk av miljøvennlige kjemikalier. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kronos Titan, Boliden Odda og ReSiTec, samt fagmiljøene ved Institutt for Materialteknologi og Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU i Trondheim og Department of the Built Environment ved TU Eindhoven.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena