Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

OmegaTrout – Optimizing use of omega-3 for production of robust rainbow trout

Alternativ tittel: OmegaTrout - bedre utnyttelse av omega-3 i oppdrett av regnbueørret

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

332161

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Videre vekst i oppdrettsnæringen avhenger av utvikling og tilgjengelighet av næringsrikt, sunt, kosteffektivt og bærekraftig fiskefôr. Regnbueørret hadde i 2020 en samlet dødelighet på 16 % gjennom hele produksjonssyklusen, og ubalansert ernæring kan være en av flere forklarende faktorer. Nyere forskning på atlantisk laks har gitt den norske lakseindustrien økt kunnskap om fordeler ved forhøyet nivå av de viktige omega-3-fettsyrene EPA+DHA i fôr til fisk produsert under utfordrende forhold i åpne merder. Vi har imidlertid ikke kunnskap om hvordan økt EPA+DHA påvirker regnbueørret under tilsvarende forhold. Dette prosjektet vil legge grunnlaget for produksjon av robust ørret som mestrer de varierende og utfordrende forholdene den utsettes for. Det vil gjennomføres et langvarig fôrforsøk for å vurdere effektene av typiske, kommersielle EPA+DHA nivå, sammenlignet med et forhøyet nivå. Potensielle fordeler økt EPA+DHA i fôret måtte ha på ytelse, helse, velferd og produktkvalitet av regnbueørret produsert under kommersielle forhold vil evalueres og vektes mot den økonomiske konsekvensen av dietter med forhøyet EPA+DHA. I tillegg vil det gjennomføres en sammenligningsstudie mellom regnbueørret og atlantisk laks i innendørs tanker, for å utforske forskjeller i forbrenning og utnyttelse av omega-3. Disse forskjellene er vel verdt å utforske, ettersom ulike krav for EPA+DHA kan ha en betydelige økonomiske konsekvenser for næringen. Samlet sett vil prosjektet bidra til produksjon av en mer robust og bærekraftig regnbueørret, ved å generere kunnskapen som behøves for å utnytte de begrensede EPA+DHA ressursene på best mulig måte.

The continued growth of aquaculture is dependent upon the availability and development of nutritious, healthy, cost-effective, and sustainable feed for fish. Nutritional imbalances may be one of the factors explaining fish mortalities throughout the production cycle, which for rainbow trout accounted for 16% in 2020. Recent research with Atlantic salmon has led to increased awareness in the Norwegian salmon industry around the potential benefit of elevated EPA and DHA in feed for salmonids produced in challenging sea cage environment. However, no information exists on the effects of increased dietary EPA+DHA on rainbow trout reared under challenging commercial conditions. The project will lay the foundation for production of a robust rainbow trout able to withstand the fluctuating and challenging conditions that farmed fish are exposed to. A long-term feeding trial will be performed to compare effects of dietary EPA+DHA in typical commercial range with an elevated level. The potential benefits of elevated EPA+DHA in the feed on performance, health, and welfare as well as product quality of trout produced in sea cages under challenging commercial conditions will be evaluated for weighing against the economic feasibility of using higher EPA+DHA diets. Additionally, a comparative study between rainbow trout and Atlantic salmon in indoor tanks will explore differences in metabolism and utilization of omega-3. These differences are well worth exploring since differences in EPA and DHA requirements could have considerable economic implications for the industry. Overall, this project will contribute to the production of a more robust and sustainable rainbow trout creating the knowledge needed to efficiently utilize currently limited EPA+DHA sources.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning