Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Intervallbasert injeksjon av store mengder CO2.

Alternativ tittel: Batch injection of large Volumes of CO2 from ship. (Batch is here defined as the total volume from one ship)

Tildelt: kr 6,0 mill.

Nemo Maritime AS (Nemo) er prosjekteier og søker for ‘’Intervallbasert injeksjon av store mengder CO2’’. Forskningsprosjektet inngår i utvikling av et nytt konsept for skipstransport av flytende CO2 med direkte injeksjon i reservoarer på sokkelen. Konseptet er basert på erfaring med lasting til skip på oljefeltene. Skipene vil ha modulbaserte tanker for transport av flytende CO2 koblet til et prosessanlegg og pumper for injeksjon ned i reservoarene. Konseptet vil gjøre lossing av skipene svært effektiv og til vesentlig lavere kostnader enn CO2 injeksjon basert på fast infrastruktur der CO2 fraktes med skip til en mellomlagringsterminal med en dedikert rørledning til lagringsreservoar. Nemo konseptet gir stor skalerbarhet i kapasitet med fleksibilitet til å bruke ulike lagerreservoarer uten store investeringer til rørledninger og med forventet operasjonsregularitet tilsvarende rørbaserte løsninger. Ved bruk av fartøy vil injeksjonen være intervallbasert, i den forstand at skipslaster injiseres for så å koble seg av før neste last injiseres. Dette vil bli studert nærmere i reservoarforskningsdelen som utføres av NORCE og er hovedaktiviteten i forskningsprosjektet. Resultatene forventes å tette viktige kunnskapshull for injeksjon av store volumer CO2 og resultatene herfra vil blir brukt for å muliggjøre storskala injeksjon av CO2 og til å designe pumper og prosessutstyr om bord i skipet. Forskningsresultatene vil så danne grunnlaget for å utvikle et pilotfartøy som kan settes i drift i Nordsjøen fra 2025. Nemo vil etablere avtaler for deponering med operatører av CO2 lisenser for lagring. Kundene vil være selskaper eller konsortier som har behov for å transportere CO2 fra utskipningsanlegg til et lagringsreservoar. Flere slike anlegg er under utvikling og planlegging. Forskningskonsortiet består av Nemo Maritime AS, Worley Rosenberg AS, Alfa Laval, Framo AS og Brevik Engineering AS med NORCE som forskningsinstitusjon.

-

Prosjektsammendrag Oljedirektoratet har dokumentert at norsk sokkel egner seg for lagring av store volumer av CO2. I Europa utvikles flere prosjekter for fangst av CO2 samt oppsamlingsterminaler for utskipning av CO2 til lagring i offshore reservoarer. Oppstart er planlagt allerede fra 2024/25, med økende mengder de kommende årene. Mange felter på norsk sokkel har siden 1970-tallet overført olje direkte til skip (shuttletankere), som frakter den til oljeterminaler i Europa med regularitet som gjennom konseptutvikling er økt fra rundt 40% til opp mot 98%. Omsøkt prosjekt omhandler forskning for å avdekke hvilke grep som må tas for å snu denne verdikjeden til transport fra kontinentet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk sokkel. Kunnskap om reservoarenes egenskaper for å kunne motta CO2 injeksjon i store volumer og intervaller og hvilke grenseverdier ulike reservoarer har for injeksjonstrykk, volum og temperatur, er avgjørende for vurderingen om hvor effektivt en slik verdikjede kan etableres og oppskaleres. I tillegg representerer CO2 en rekke andre utfordringer for verdikjeden enn råolje, som må avklares før videre utvikling av konseptet. Vi vil i prosjektet utvikle pumpedesign, modulbaserte prosessanlegg egnet for fartøy og relevant brønnkonstruksjon. Omfanget av problemstillinger er komplekse, og en har derfor samlet et bredt konsortium av partnere med ledende kompetanse innenfor hvert sitt område. Prosjektets ambisjon er å få nok kunnskap om disse problemstillingene til å kunne utvikle en første pilot av et skip klar til uttesting innen utgangen av 2025. Virkninger og effekter For å nå forpliktelsene i Paris-avtalen, kommer ikke Norge og Europa utenom karbonfangst- og lagring (CCS). CCS representerer en merkostnad, hvor betalingsviljen vil korrelere tett med avgiftsnivået for CO2. For å begrense fotavtrykket den økonomiske aktiviteten har på klima, er mann derfor avhengig av å utvikle konsept som gjør CCS lønnsomt. Ved gjenbruk og tilpasning av infrastruktur og kompetanse ervervet fra olje og gass, har vi tro på at en reversering av verdikjeden for råolje, vil kunne resultere i kostnad for CCS på under 100 EUR pr tonn CO2, og samtidig gjøre det lønnsomt for verdikjeden. Det regnestykket bygger i hovedsak på at det er mulig å oppnå frakt av CO2 lønnsomt fra kontinentet til reservoar for under 15 EUR pr tonn CO2, og at 15 EUR pr tonn CO2 vil gi rom for lønnsom lagring for eier av brønninfrastruktur. Det bygger igjen på en forutsetning om at kostnad med fanging av CO2 skal komme ned i 70 EUR pr tonn. Spesifikasjonsfelt Prosjektet og dets partnere har ikke søkt øvrige finansieringskilder for prosjektet. Totalenergies har bekreftet at de vil støtte Nemoprosjektet med bruk av egne timer og derfor ikke inngå i konsortiet. Tilleggsfinansiering kan komme inn gjennom ‘’late participants’’.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner