Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energon Arctic Nutrition System - an innovative and sustainable solution for arctic climates

Alternativ tittel: Energon Arktiske Ernæringssystem - en innovativ og bærekraftig løsning for arktisk klima

Tildelt: kr 2,7 mill.

Under militære operasjoner i felt øker aktivitetsnivået, og dermed endres soldatenes næringsbehov. Dette gjelder spesielt under oppdrag med langvarig fysisk anstrengelse, og ved krevende klimatiske forhold. Fysisk aktivitet og ytre klimatiske påkjenninger har betydning for sammensetning av kosthold for å unngå redusert fysisk og mental ytelse. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført forskningsprosjekter på menneskelig yteevne innen kaldværsoperasjoner i mange år. Undersøkelsene viser at en av utfordringene er å sikre at soldatene opprettholder et godt nok mat- og væskeinntak under feltoperasjoner. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle fleksible næringsprodukter spesifikt tilpasset fysisk aktivitet under arktiske feltforhold som appellerer til bruker, og trigger matlyst. Måltidene skal bidra til å opprettholde energibalanse og et høyt nok næringsinntak over tid for bruker. Den innovative innpakningen som utvikles vil bestå av modulære emballasjekomponenter med miljøvennlige materialer som inneholder spesielle barriereegenskaper, dette gjør produktet til et mer effektivt og brukervennlig ernæringssystem for sluttbruker. Produktet som utvikles gjennom dette prosjektet vil bidra til bæredyktig felternæring som benyttes av nasjonale og internasjonale forsvar og det sivile sport og friluftslivmarked. Sektoren forventes å vokse med en CAGR-hastighet på ca. 6,1% fra 2020 til 2027 på grunn av økende popularitet blant unge forbrukere over hele verden.

I prosjektet skal det utvikles et nytt konsept for ernæringsmessige sammensetninger. Utvikling av produkter med riktige næringsegenskaper, god funksjonalitet og prosessegenskaper ved produksjon. Utvikle funksjonell, bærekraftig og modulær emballasjeløsning tilpasset produktfunksjon. Teste produkt i felt gjennom et sett med pre og fullskala tester i Forsvaret. For å løse utfordringene i prosjektet vil vi benytte tradisjonell metodikk som litteraturstudier og beregningsmodeller for å definere næringsinnhold og basisresepter, samt identifisere nye ingredienser gjennom prosjektgruppens kunnskapsbase og samarbeid med industripartnere. Emballering er også et viktig aspekt knyttet til prosessoptimalisering. Dette arbeidet skal gi grunnlag for en serie innovative produkter som er spesialtilpasset aktiviteter gjennomført i felt under arktiske kondisjoner. I tillegg vil ulike analysemetoder bli gjennomført for å etterprøve at ønsket kvalitet er oppnådd. Vår produktutviklingsstrategi står sentralt, en kvalitativ forståelse av forbrukernes responser er viktige for å forstå hvilke parametere som øker appetitten samt gjør det lettere for bruker å opprettholde energibalanse under fysisk anstrengelse. For å øke forståelsen rundt dette temaet vil fokusgrupper, fokuspaneler, og personlige intervju bli benyttet. I prosjektet ønsker vi å benytte moderne sensoriske metoder som en viktig del av produktutviklingen. Tester vil bestå av randomisert kontrollert studie for å måle effekten av produkt opp mot dagens standard i det norske Forsvaret. I samarbeid med Hæren er det klargjort et randomisert studie med operasjonsmønster for intervensjons- og kontrollgrupper. Aktivitetsnivå hos den enkelte bruker vil bli kontrollert med estimert aktivitet ved bruk av moderne fysiske og kognitive målinger. Produktet blir verifisert opp mot operative evne etter en fysisk hard krevende vinterøvelse over flere døgn (>11), i arktisk klima.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder