Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Norbait Crustacean

Alternativ tittel: Norbait-Crustacean

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

332265

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

Norbait, som er den eneste norske aktøren som har drevet produksjon av agn i kommersiell skala, skal i prosjektet Norbait Crustacean utvikle et nytt kostnadseffektivt teineagn for fangst av skalldyr basert på restråstoff fra produksjon av sjømat. Norbait har bygd opp en prosesslinje for agnproduksjon i Måløy som allerede har gjennomført innledende produksjonsforsøk vinteren 2021/22. I dag er det i hovedsak fire typer agn som brukes i Nord-Atlanteren; sild, makrell, akkar og saury. Sild og makrell er fangstet fra lokale bestander, mens akkar fiskes i det sørlige atlanterhavet og saury kommer fra Stillehavet. Disse ressursene brukes også til mat med økende priser de siste årene. Agnet representerer en betydelig kostnad i teinefiske samtidig som det går med like mye arbeidsinnsats, drivstoff og andre innsatsfaktorer på å trekke en tom teine som en teine med god fangst, derfor er det avgjørende å utvikle et agn som fisker minst like godt som tradisjonelt agn. Det har i de siste årene vært et økende fiskeri med teine etter skalldyr og spesielt snøkrabbefisket har hatt en sterk økning hvor totalkvoten på 6.500 tonn ble oppfisket allerede første del av sesongen 2021. Det forventes en økning av snøktabbekvotene og at den økonomiske verdien av snøkrabbefiske vil bli den høyeste av de norske skalldyrressursene. Samtidig har fisket etter taskekrabbe de senere årene blitt mer effektivisert slik at det meste av agnet, som fiskerne i hovedsak tidligere fisket selv, nå blir kjøpt. På bakgrunn av dette vil utvikling av agn til teinefiske etter snøkrabbe og taskekrabbe ha førsteprioritet i prosjektet Norbait CrustaCean.

Norbait lagde for 20 år siden teineagn for kongekrabbe som ble solgt i Russland og omsatte om lag 100 tonn årlig til dette markedet. Agnet ga god fangst, men ble for dyrt sammenliknet med agn fra uregulert fiskeri etter akkar- og sauri som oversvømte markedene på tidlig 2000-tallet. Det norske norske teinefisket for 20 år siden var marginalt sammenliknet med i dag hvor det bl.a. er utviklet et industrielt fiskeri etter snøkrabbe samtidig som det også har vært vekst i teinefisket etter kreps, kongekrabbe, taskekrabbe. En utvikling mot mer effektive fiskefartøy, og flere teiner per fiskebåt, krever større mengder agn pr. båt og markedet for skalldyragn forventes i tiden fremover å vokse. Domstein Fish AS er en ledende distributøren av agn til lineflåten i Nord-Europa mens Mustad Autoline er en verdensledende leverandør av automatisert utstyr for linefiske. Sammen revitaliserte disse selskapene Norbait og gikk inn med med 50% eierandel hver slik at Norbait kunnet investerte i ny prosesslinje for produksjon av lineagn basert på liknende grunnresept som tidligere, men med ny teknologi og prosesslinje med stor kapasitet. Norbait vil i dette prosjektet være ansvarlig for testproduksjon av skalldyragn basert på resepter utviklet i prosjektet Norbait Crustacean. Verifisering av egenskaper til skalldyragn, uttesting og dokumentasjon vil skje i samarbeid med SINTEF Ocean. En av de mest sentrale FoU utfordringene er å utvikle teineagn fra restråstoff som fisker effetivt den tiden teinene vanligvis står i sjøen. For å oppnå dette må agnet gis konsistens og andre egenskaper slik at smaksstoffer/attraktanter frigjøres innenfor foventet fisketid. Agnet må også være konkurransedyktig i forhold til pris og etterspurte kvanta i kommersielt fiskeri. Dette innebærer at agnet må basere seg på relativt rimelige råstoff tilgjengelig i store kvanta.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø