Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

"Riserless Coiled tubing" - For riggløs P&A, intervensjon og boring

Alternativ tittel: Riserless Coiled tubing - Rigless P&A

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

332282

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet ""Riserless Coiled tuning - For riggløs "P&A", intervensjon og boring" er ledet av TIOS AS, med OKEA, Equionor, ConocoPhilips og Shell International som konsortiumpartnere. Prosjektet har ambisjon om flytte P&A-operasjoner fra rigg til fartøy, med alle de fordeler som følger i et utslipps- og kostnadsperspektiv. Konsortiumpartnerne jobber målrettet for å finne en egnet pilotbrønn for operasjonen, mens TIOS parallellt driver frem siste del av teknologi og metodeutviklingen. Prosjektets ambisiøse målsetting er at teknologi og metode er kvalifisert innen utgangen av Q3 og at en pilot har latt seg gjennomføre innen utgangen av Q4. Ved suksess i prosjektet vil man få betydelige utslippskutt knyttet til P&A, og samtidig få en vesentlig kostnadsbesparelse. Reduksjon i avsetninger av kostnader til P&A, er kritisk i fasen sokkelen er inne i, da dette vil kunne gjøre marginale felt lønnsomme. Det finnes flere marginale felt idag som ligger i nærheten av eksisterende felt og infrastruktur, som igjen betyr at disse vil kunne bli lønnsomme og utvinning av hydrokarboner vil kunne fortsette med det lave Co2-fotavtrykket sokkelen er kjent for.

Tios as (Tidl. Island offshore), har jobbet målrettet i over et tiår med å utvikle nye løsninger som muliggjør bruk av lette intervensjonsfartøy for stadig flere operasjoner offshore. En samlet næring har gjennom Konkraft-rapporten vedtatt et kutt i utslipp på sokkelen på 40% innen 2030, og nær 0 utslipp i 2050. Ved å erstatte et operasjonsdøgn på rigg, med et lettere intervensjonsfartøy, kuttes over 75% av utslippene, gitt at varigheten på operasjonen er den samme fra fartøy som fra rigg. I tillegg jobbes det nå med utvikling av drivstoff (hydrogen og ammoniakk) for fartøy basert på fornybar energi, som frem mot 2050% kan bidra til å nå det langsiktige målet om nært 0 utslipp. I prosjektet vil vi kvalifisere og integrere kritiske systemkomponenter, før pilotering av en P&A operasjon fra et lett brønnintervensjonsfartøy. Å kunne erstatte rigg med fartøy i forbindelse med P&A-operasjoner vil kutte vesentlig i kostnader og utslipp, og støtter samtidig opp om næringens eget initiativ og veikart for riggløs P&A. En nøkkelfaktor for å lykkes utover å erstatte rigg med fartøy, er å optimalisere arbeidsmetoder på fartøyet, slik at operasjonstiden reduseres. Ved et skifte mellom WL og CT operasjoner medgår det idag ca et arbeidsskift (8 timer). Ved suksess i utført pilot, vil vi derfor integrere å teste en ny avhengingsanordning, som har potensial til å kutte denne tiden ned til under 1 time. Kutt av 7 operasjonstimer pr skift på fartøy, betyr en utslippsreduksjon 41 tonn Co2, sammenlignet med utslipp kun forbundet med skiftet mellom CT og WL på rigg.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk