Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An AI Tool to Assess, Track, and Predict Early-Stage Startup Impact

Alternativ tittel: Et AI-verktøy for å vurdere, spore og forutsi impact hos startups

Tildelt: kr 16,0 mill.

Et datadrevet AI-verktøy som måler og forutsier den positive sosiale og miljømessige påvirkningen og potensielle virkningen av startups og prosjekter i tidlige stadier, både nå, i fremtiden og over tid. Med bærekraft og bekjempelse av klimaendringer som stadig høyere prioritet hos land og selskaper, blir behovet for å definere og måle bedrifters innvirkning på samfunnet mer og mer viktig. For å forstå hvordan bedrifter kan påvirke samfunnet, må definisjoner og målestokker for «påvirkning» (Impact) defineres. Hovedproblemet er at mange nåværende beregninger fokuserer på etablerte selskaper og ikke på startups på tidlig stadium der detaljene om metodikk, produkter og bedriftskultur fortsatt utvikles. Tidlig-fase startups som ønsker å ha en positiv innvirkning på verden, må forstå deres nåværende påvirkningsnivå (impact), deres påvirkningspotensial og hvordan de kan øke deres påvirkning. IMPACTULATOR tar sikte på å møte dette behovet, slik at oppstart i tidlig stadium kan: - måle og forstå deres nåværende virkning - spore utviklingen deres over tid - ha innsikt i hvordan du kan forbedre deres innvirkning - bruke deres effektpoeng for å tiltrekke investorer og større investeringsbeløp - oppfylle deres effektmål - forbedre deres kommunikasjon med effektytelse

IMPACTULATOR: a data-driven AI tool that measures and predicts the positive social and environmental impact and potential impact of early-stage startups and projects, both now, in the future, and over time. With sustainability and fighting climate change climbing up the agendas of countries and companies, the need to define and measure the impact of companies on society is becoming more and more important. In order to understand how companies can affect society, definitions and metrics for "impact" need to be defined. The main problem is that many current metrics focus on established companies and not on early-stage startups where the details of methodology, products, and company culture are still being developed. Early-stage startups desiring to make a positive impact on the world need to understand their current impact level, their impact potential, and how to increase their impact. The IMPACTULATOR sets out to meet this need so that early-stage startups can: - measure and understand their current impact - track their impact developments over time - have insights into how to improve their impact - use their impact score to attract investors and greater investments amounts - meet their impact goals - improve their impact performance communication

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena