Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vekst-i-vekst – Bærekraftig vekst i norsk veksthusproduksjon

Alternativ tittel: Green Greenhouse Growth

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

332304

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Geografi:

Den overordnede ideen er å skape verdivekst i norsk veksthusproduksjon med mål om økt norskproduksjon og økt forbruk av viktige veksthuskulturer, på en stadig mer bærekraftig måte. Innovasjonene knyttet til prosjektet vil først og fremst være relatert til hovedmålet om å gjøre norsk veksthusproduksjon mer konkurransedyktig sammenlignet med import, gjennom å utvikle en mer bærekraftig produksjon med god kvalitet. Kombinasjonen av teknologiske, biologiske- og systemiske innovasjoner vil være unik, der industriell forskning er nødvendig i samtlige av innovasjonene. Det tverrfaglige arbeidet mellom FoU-institusjoner og industrien vil sikre at forskning gjøres med høy kvalitet og relevans, og at de nye innovasjonene blir implementert. Prosjektet skal oppnå hovedmålet gjennom å utvikle ny kunnskap om bruk av lys for økt veksthusproduksjon, samt ved å få vurdert og utviklet et verktøy for å sammenlikne miljøfotavtrykket til ulike produksjoner av veksthuskulturer i Norge med import. Dette vil være i tråd med- og som en klar oppfølging av Grøntutvalgets rapport. Konkret vil prosjektet bidra til å øke norskandelen og forbruket av tomat, som i dag er på omtrent 40 prosent. Å øke norskandelen fra drøye 40 til 60 prosent samt å få en forbruksvekst på 10 prosent, tilsvarer en verdiskaping hos produsentene på 180 millioner kroner årlig. For øvrige aktuelle produkter som agurk, salat og urter vil økt norskandel samt økt forbruk kunne øke verdiskapingen med flere hundre millioner kroner pr år. Hvis vi virkelig lykkes, er det også et potensial for å få norsk produksjon av paprika, chili, sopp og helårsproduksjon av jordbær. Importert paprika har alene en innkjøpsverdi på over 250 millioner kroner årlig. I tillegg vil miljøforbedringer i veksthusproduksjonen frigjøre ressurser til andre formål og øke produktiviteten i veksthusene.

Siden det norske dyrkbare arealet er begrenset, er det et klart potensial i økt produksjon og verdiskaping fra veksthusnæringen. Det er et spesielt potensial for både økt norskandel på tomat og økt forbruk, gitt at produksjonen blir mer konkurransedyktig mot import og at smakene treffer den norske forbrukeren. En forutsetning for økt, norsk veksthusproduksjon er at dette foretas på en stadig mer bærekraftig måte. Ny kunnskap om teknologiske løsninger for redusert energibruk, bedre utnyttelse av naturlig og kunstig lys for økt produksjon, miljøfotavtrykket fra veksthusproduksjon samt gode verktøy for å ta de rette beslutningene, er viktig for at BAMA skal nå sine mål. Den overordnede ideen er å skape verdivekst i norsk veksthusproduksjon med mål om økt norskproduksjon og økt forbruk av viktige veksthuskulturer, på en stadig mer bærekraftig måte. Dette skal oppnås gjennom bedre kunnskap om bruk av lys og hvordan man aktivt kan øke produksjonen ved bruk av lys, samt ved å få vurdert og utviklet et verktøy for å sammenlikne miljøfotavtrykket til ulike produksjoner av veksthuskulturer i Norge sammenliknet med import. Prosjektet vil være i tråd med og som en klar oppfølging av Grøntutvalgets rapport (Grøntsektoren mot 2035, 2020).

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder