Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Rask og energieffektiv innfrysing av sjømat ved ultralave temperaturer, ved bruk av ny kuldeteknologi

Alternativ tittel: Rapid ultralow temperature freezing of sea food utilizing new technology for high energy efficiency

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektnummer:

332308

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Innfrysning av fisk for transport og lagring utgjør er en viktig del av sjømatnæringens verdikjeder. Riktig kjøleteknologi og metoder for innfrysning er av stor økonomisk betydning for næringen. Kvalitet på fisk avhenger av innfrysningshastighet og -temperatur. Ved rask innfrysning ned til ultra-lave temperaturer (ULT), typisk -60 °C, økes opplevd kvalitet hos sluttkunde. Ultra-lave temperaturer tillater også at fisken holdes nedfryst over lenger tid, som igjen åpner opp for mer økonomisk og miljømessig gunstige transportmetoder (f.eks. skipstransport til Asiatiske markeder fremfor fly). En rekke innovasjoner må gjøres for å realisere en komplett ULT-innfrysningsløsning for fisk for kommersielt bruk. Konvensjonelle kuldemaskiner basert på fordampende kuldemedier kan brukes til ULT-innfrysning, men opplever både virkningsgradstap og effekttap når temperaturforskjellen mellom frysetunell og omgivelser blir stor. Mange kjente kuldemedier som CO2 og ammoniakk fryser dessuten til faststoff ved de temperaturer som er nødvendig for ULT-innfrysning. Prosjektet skal utvikle nye kuldemaskiner basert Stirling-prosessen, hvor arbeidsmediet alltid er i gassform. Dette gjør den fleksibel med tanke på arbeidstemperatur, og av samme grunn opprettholdes også kjøleeffekten ved lave temperaturer. Stirlingmaskinene vil være basert på Enerins patenterte varmepumpeteknologi, som tilpasses drift på svært lave temperaturer. Prosjektet skal også utvikle og kvalifisere alt utstyr og systemer som inngår i ULT-frystuneller. Dette inkludere prinsipper, utstyr og kontrollsystemer for luftsirkulasjon, systemer for distribusjon av kulde fra kuldemaskiner til frysetunell, og utstyr og materialer i frysetunellene som skal tåle de svært lave temperaturer. Innovasjonene skal ved hjelp av fasiliteter hos prosjektsamarbeidspartnerne testes som delkomponenter, systemer og endelig som en helhet i form av en komplett fullskala ULT-frystunell for kommersielt bruk.

Fisk raskt innfryst til -60° har vesentlig høyere kvalitet enn standard innfryst fisk, og kan markedsføres som premium-produkter i konkurranse med fersk fisk. Det åpner mulighetene for eksport med lavt CO2-avtrykk fra transport, og god holdbarhet, som kan bidra til å jevne ut sesongvariasjoner i markedet og øke verdien av norsk sjømateksport. Prosjektet skal realisere en komplett innfrysingskjede for laks og annen fet fisk, med rask nedkjøling til ultralave temperaturer. Prosjektpartnerne har gjennomført et forprosjekt, som viser at en kuldemaskin basert på Enerins helium-varmepumpe vil kunne fryse inn fisk helt ned til -60° kjernetemperatur, samtidig som energiforbruket er lavt, grunnet god ytelse og COP ved lave temperaturer, og redusert viftebruk. Forprosjektet viser også at fordamping fra fisken vil reduseres, noe som også vil øke verdien. De viktigste FoU-utfordringene ligger i at det er publisert lite data og resultater for kuldemaskiner, varmeoverføring og modelleringsmetoder for disse temperaturene, som ligger mellom tradisjonell kjøling og kryo, og tilsvarende lite data for materialer og dimensjoneringsregler. Kuldemaskiner basert på heliumprosessen har til nå bare vært kommersielt tilgjengelig for kryotemperaturer, og innovasjonen vil være et gjennombrudd for bransjen internasjonalt. Det kreves derfor et grundig forskningsarbeid, der modellering og kvalifisering med forsøk, står sentralt. Prosjektet er et samarbeid mellom teknologi- og utstyrsleverandører, to sjømatbedrifter som planlegger investeringer i nye produksjonslinjer for ultra-lavtemperatur laks og makrell, samt forskningsmiljøene ved NTNU og IFE.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi