Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LAUNCH: Data-driven insights to boost the success rate and lifetime of retail food and beverage products

Alternativ tittel: LAUNCH: Data-drevet innsikt for å øke suksessraten og forlenge livssyklusen til matprodukter og drikke solgt til konsumenter

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektnummer:

332316

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Foodback vil ta fatt på et innovasjonsprosjekt med mål om å utforske et antall nyskapende metoder for å samle, overvåke og analysere tilbakemeldinger for å forbedre utviklingen og lanseringen av nye mat og drikke produkter til forbrukere (retail). Ved å benytte fysiske produkter som innbyr til å gi tilbakemeldinger, samt legge til grunn en vitenskapelig metode både hva gjelder kjøpsatferd og datavitenskap, sikter prosjektet mot å utvikle en programvareløsning som drastisk kan øke så vel kvantitet som kvalitet på tilbakemeldinger benyttet i produktutviklingsprosesser (NPD) sammenlignet med dagens state-of-the-art prosesser og løsninger. En sentral utfordring i prosjektet består i å formulere tilstrekkelig spesifikke spørsmål som kan gi verdifull informasjon – og som samtidig kan benyttes på et bredt spekter av mat og drikke produkter. En god balanse er nødvendig for å oppnå så vel et høyt antall som høy kvalitet på tilbakemeldingene. Det å skulle oppnå et mengde «tommel opp» eller «tommel ned» tilbakemelding er relativt enkelt – men ikke spesielt informativt. I tillegg adresserer prosjektet en rekke utfordringer relatert til å overføre subjektive erfaringer til data benyttet til beslutningsstøtte – og spiller på sentrale drivere bak verdens USD 73 mrd markedsundersøkelsesindustri; rask respons, kostnader, kvalitet og bærekraft. Foodback er prosjektets naturlige leder og administrativt ansvarlige, og har også de største insentivene knyttet til et vellykket resultat. Prosjektplanen har blitt modnet sammen med industripartneren Orkla for å inkludere perspektiv og krav fra mulige sluttbrukere, operasjonell innsikt og evne til å validere løsningen. UiS sørger for en tverrfaglig- og vitenskapelig tilnærming ved å mobilisere så vel NHS som DSGroup, og vil også kvalitetssikre prosjektets resulter.

The success rate for new product launches in the retail food and beverage (F&B) business is only around 10%. In Norway only, there are some 2,000 new F&B products launched every year, meaning that there is a significant waste of development and marketing efforts, as well as unnecessary carbon footprint. This is often blamed on poor products or weak market research, but is also in part because of the intransigence of consumer shopping habits. For consumers to repeatedly buy a new product, it has to satisfy a need that is not currently met, or satisfy a need better than alternatives on the market. Even small mistakes in packaging, serving size or taste profile can make the difference between success and failure. Understanding exactly why products fail or gain traction can at times be difficult to ascertain. Getting ample, high quality and timely feedback from consumers can help manufacturers make the necessary adjustments, as well as provide learnings for future New Product Development (NPD). An increasing move towards online retail F&B shopping is also creating new dynamics that are likely to make it harder for new products to be noticed. Working to enable data-driven improvements, Foodback is on a mission to unlock insights and identify hidden business opportunities. Based on a collaboration with Q-Meieriene, the innovation project will explore a set of novel methods to collect, monitor and analyze feedback to improve retail F&B product launches and developments. Organic and healthy diets for more nutritious, low-calorie and low carbon footprint food products will be targeted in particular. By using physical products to include an invitation to provide feedback, and applying a scientific approach both to consumer buying behavior and data science, the project will develop a software solution to radically improve both the quantity and quality of feedback used for NPD compared to existing state-of-the-art processes and data collection solutions.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena