Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UNITY - pasientens digitale veiviser

Alternativ tittel: UNITY - the patients digital tool

Tildelt: kr 16,0 mill.

Pasienter har behov for god og relevant informasjon om egen sykdom og behandling, og ha denne informasjonen tilgjengelig når de selv ønsker og trenger det. Pasienter kan også ha lyst til at pårørende skal ha tilgang til den samme informasjonen, fordi det kan gjøre det lettere og tryggere å være syk. I tillegg har sykehusene behov for å informere pasienter effektivt om hva som skal skje framover, når ting skal skje, hvilke tilbud de har, og om det har blitt noen endringer i planene. I prosjektet UNITY skal vi lage en pasientapp som skal gi pasienter, pårørende og sykehuset mulighet til å dekke disse informasjons- og kommunikasjonsbehovene. Målet er at bruk av appen skal gjøre pasienten bedre i stand til å ha kontroll over egen situasjon og helse gjennom en bedre kommunikasjon og mer effektive helsetjenester. DIPS er en bedrift som leverer de elektroniske pasientjournalene som brukes på de fleste av sykehusene i Norge i dag. Nå ønsker DIPS også å lage digitale løsninger for pasienter, som denne appen, og dette skal gjøres i prosjektet UNITY i samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF, Nordlandssykehuset og Kreftforeningen. Appen skal først lages for kreftpasienter, og senere for andre pasientgrupper. Utvikling av en slik app skal skje i såkalte samskapende aktiviteter, det vil si at pasienter, pårørende og helsepersonell jobber sammen med designere, utviklere og forskere for å lage et best mulig produkt og tjeneste. Mange aktører kommer til å delta i for eksempel workshops og intervjuer for å dele sine erfaringer om hvordan situasjonen oppleves i dag – når det gjelder for eksempel bruk av helsetjenester og andre tilbud, og samhandling mellom pasient og sykehus – og sine ideer og drømmer om hvordan tjenester og samhandling kan se ut i framtida.

Pasientrollen har de siste tiårene vært i endring grunnet politiske føringer, demografiske endringer, teknologiske nyvinninger, informasjonstilgang og organisatoriske endringer. Pasienter i dag har andre forventinger og forutsetninger for å ta en aktiv rolle i egen helse og sykdom. Samtidig har økte krav om en bærekraftig helsetjeneste ført til færre liggedøgn på sykehus, mindre oppfølging og mer ansvar på pasienten. I prosjektet UNITY skal vi utvikle pasientrettede tjenester som Arenas forlengede arm mot pasienten. Målet er å forbedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsetjeneste, at pasienten opplever økt egenmestring og etterlevelse, samt å bidra til økt effektivisering, koordinering og kvalitet i helsetjenesten. UNITY er et samarbeid mellom DIPS (prosjekteier), SINTEF, Nordlandssykehuset og Kreftforeningen. UNITY skal bidra til å skape vekst og kompetanse for DIPS ved å adressere markedsbehovet for nye digitale pasientrettede helsetjenester som bidrar til aktive og ansvarlige pasienter, samtidig som prosjektet skal bidra til å levere bærekraftige, effektive og samordnede tjenester. UNITY er en del av DIPS' satsing på digital klinikk. UNITY vil gjennomføres ved hjelp av praksisnær forskning og utvikling. Prosjektet vil følge en iterativ, brukersentrert designprosess (design thinking) med bruk av kvalitative metoder. Hovedaktivitetene i prosjektet er å etablere et kunnskapsgrunnlag som brukes som utgangspunkt for å utvikle og teste pasienttjenester, spesielt rettet mot at pasienter møter og møter riktig forberedt på sykehuset. I tillegg skal det utvikles en ny forretningsmodell i DIPS, ettersom dette er DIPS' første produkt rettet mot pasienter, og et rammeverk for en framtidig tjeneste, inkludert arbeidsprosesser, rutiner og organisasjonsendringer som pasienttjenestene skal fungere innenfor. UNITY skal også bidra med anbefalinger om hvordan sårbare brukere inkluderes i utviklingsprosesser, samt evaluere potensielle virkninger og effekter ved å ta i bruk pasienttjenestene.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena