Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Simuleringstjeneste for elektrifisering - DataArena

Alternativ tittel: Simulation service for electrification - DataArena

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektnummer:

332323

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjekt DataArena utvikler en simuleringstjeneste som gjør det enklere for profesjonelle aktører å knytte seg til strømnettet, se tilgjengelig kapasitet samt ha muligheten til å samarbeide med andre for å redusere kostnader. Elektrifisering er et sikkert utviklingstrekk i det grønne skiftet og omfanget av elektrifiseringsprosjekter vil øke betraktelig i perioden framover. Utbyggere står i kø og de norske nettselskapenes prosesser for behandling av tilknytningssaker er ikke tilpasset politiske ambisjoner og utbyggingstakt. Det er behov for nye analyseverktøy og tilgjengeliggjøring av informasjon for utbyggere for a° fa° nettselskapenes ressurser til a° strekke til i en situasjon med økende effektbehov. DataArena fokuserer på følgende: - Hvordan kan ny teknologi utnyttes som et middel for a° sikre en mer helhetlig og bedre utbygging av elektrisitetsnettet? - Hvordan kan verktøy utformes, slik at utbyggere skal kunne bidra med informasjon og i større grad selv vurdere utbyggingsprosjekter? Det finnes ikke modeller eller løsninger som integrerer de ulike elektrifiseringsbehovene og sa°ledes adresserer avhengighetene mellom disse. Det trengs en teknisk løsning som tar inn relevante data fra ulike samfunnsaktører for a° simulere og optimalisere nettutbygging innenfor ulike tidsskalaer. DataArena utvikler derfor en simuleringstjeneste som forenkler og hever kvaliteten i elektrifiseringen. Dette oppna°s gjennom a° utnytte og integrere data og modeller fra nettselskapet og ulike samfunnsaktører, presentere informasjonen i en kartbasert løsning og tilby dialog rundt utbyggingsprosjekter. Prosjektet utvikler og tester en løsning som håndterer samhandling med utbyggere og samfunnsaktører. Evaluering og forbedring av løsningen skjer i tett dialog med brukerne. Løsningen tas i bruk for å forenkle og heve kvaliteten i elektrifiseringen. Dette bidrar til raskere utbygging og mer samfunnsøkonomisk utnytting av strømnettet.

Elektrifisering er et sikkert utviklingstrekk i det grønne skiftet og omfanget av elektrifiseringsprosjekter vil øke betraktelig i perioden fram mot 2030. Det må bygges kunnskap om faktorer og mekanismer som er avgjørende for elektrifiseringsbeslutninger (1-10MW) i samfunnet. Nettselskapenes prosesser for behandling av tilknytningssaker er ikke tilpasset politiske ambisjoner og utbyggingstakt. Det er behov for nye analyseverktøy, og tilgjengeliggjøring av informasjon for utbyggere for å få nettselskapenes ressursene til å strekke til i en situasjon med økende effektbehov. Ulike aktører har løsninger innrettet mot hver sine mål, men det finnes ikke modeller som integrerer de ulike behovene og således adresserer avhengighetene mellom disse. Det trengs en teknisk løsning som evner å ta inn relevante data fra ulike samfunnsaktører for å simulere og optimalisere nettutbygging innenfor ulike tidsskalaer. Prosjekt DataArena utvikler derfor en simuleringstjeneste som forenkler og hever kvaliteten i elektrifiseringen av Agderregionen. Dette oppnås gjennom å utnytte og integrere data og modeller fra nettselskapet og ulike samfunnsaktører (utbyggere), presentere informasjonen i en kartbasert løsning og tilby en dialog rundt utbyggingsprosjekter. Prosjektet DataArena spør derfor: - Hvordan kan ny teknologi i form av datakilder og software utnyttes som et middel for å sikre en mer helhetlig og bedre utbygging av elektrisitetsnettet i Agderregionen? - Hvordan skal et slikt softwareverktøy utformes, slik at utbyggere skal kunne bidra med informasjon og i større grad selv vurdere utbyggingsprosjekter? Prosjektet utvikler og tester en løsning som etablerer en forståelse av informasjons- og tilbakemeldingsbehovet til brukerne, samt hvilke data som skal inkluderes i den teknologiske modellen for å understøtte utbyggingsprosjektene. Detaljeringsgrad og kunnskap om årsak-virkning av mekanismer som gir nytteverdi står sentralt i prosjektet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi