Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Risikobasert fornyelsesplanlegging av kraftledninger

Alternativ tittel: Risk-based renewal planning of power lines.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

332354

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet skal utvikle en ny metode for å vurdere tilstand og estimere feilsannsynlighet til kraftledninger. Denne vil inngå i en ny framgangsmåte for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Dett vil gjøre det enklere å prioritere tiltak som utnytter anleggene best mulig i hele deres levetid. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på el-nettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor viktig og økonomisk fornuftig å utnytte nettet optimalt og å utføre tiltak som sikrer pålitelighet og øker levetiden til kraftledninger. Det er ikke mulig å bestemme levetiden til kraftledninger med sikkerhet. Derfor er det krevende å finne ut hvilke kraftledninger som bør fornyes og om dette skal gjøres helt eller delvis. Det finnes mye kunnskap om tilstand til og aldring av kraftledninger, samt god tilgang til data om miljø og påkjenninger som de utsettes for. I tillegg utvikles teknologi for droner, sensorer o.l. raskt. Men det er utfordrende å utnytte data og kunnskap til beslutningsstøtte. Dette krever kombinering og foredling av mange ulike typer data, som både kan være usikker, upresis og mangelfull, til anvendbar informasjon. På tross av en økende mengde data og forklaringsmodeller vil det også være behov for supplerende ekspertvurderinger i uoverskuelig framtid. Det må også tas hensyn til usikkerhet, ettersom estimering av levetid er beheftet med betydelig usikkerhet. Denne usikkerheten kan ha stor betydning når beslutninger om fornyelse skal tas. Rifok skal utvikle metodikk som møter disse utfordringene. Prosjektansvarlig er REN, FoU-leverandør er SINTEF Energi, og partnere er Nettalliansen samt nettselskapene Glitre Energi, Elvia, Agder Energi og Lede. Resultater vil formidles i form av RENblad, som beskriver beste praksis i bransjen. RENblad er anerkjent og sikrer resultatspredning til hele bransjen.

Rifok skal utvikle en ny metode for å vurdere tilstand og estimere feilsannsynlighet til kraftledninger. Denne vil inngå i en ny framgangsmåte for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Dette gir mer kostnadseffektiv forvaltning av nettet gjennom bedre prioritering av kraftledninger for fornyelse og økt utnyttelse av kraftledningenes levetid. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på el-nettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor viktig og økonomisk fornuftig å utnytte nettet optimalt og å utføre tiltak som sikrer pålitelighet og øker levetiden til kraftledninger. Men det er umulig å sikkert bestemme levetiden til kraftledninger. Derfor er det krevende å finne hvilke aldrende kraftledninger som bør fornyes, og om alle kraftledningens komponenter bør skiftes ut eller bare noen. Det finnes mye kunnskap om tilstand til og aldring av kraftledninger, samt god tilgang til data om miljø og påkjenninger som de utsettes for. I tillegg utvikles teknologi for droner, sensorer o.l. raskt. Men det er utfordrende å utnytte data og kunnskap til beslutningsstøtte. Dette krever kombinering og foredling av mange ulike typer data, som både kan være usikker, upresis og mangelfull, til anvendbar informasjon. På tross av en økende mengde data og forklaringsmodeller vil det også være behov for supplerende ekspertvurderinger i uoverskuelig framtid. Det må også tas hensyn til usikkerhet, ettersom estimering av levetid er beheftet med betydelig usikkerhet, og denne usikkerheten kan ha stor betydning når beslutninger om fornyelse skal tas. Rifok skal utvikle metodikk som møter disse utfordringene. Prosjektansvarlig er REN, FoU-leverandør er SINTEF Energi, og partnere er nettselskapene Glitre Energi, Elvia, Agder Energi og Lede. Resultater vil formidles i form av RENblad, som beskriver beste praksis i bransjen. RENblad er anerkjent og sikrer resultatspredning til hele bransjen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi