Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of ship-based carbon capture on LNG fuelled ships (EverLoNG)

Alternativ tittel: Demonstrasjon av skipsbasert karbonfangst ombord LNG drevne skip (EverLoNG)

Tildelt: kr 8,7 mill.

Den maritime sektoren har som mål å redusere CO2 -utslipp fra internasjonal skipsfart med minst 50% innen 2050. CO2 fangst fra skip kan være en av flere muligheter for å avkarbonisere den maritime sektoren, i tillegg til for eksempel bruk av nullutslippsdrivstoff (ammoniakk, hydrogen). Målet med Everlongprosjektet er å akselerere implementeringen av CO2 fangst fra skip ved å demonstrere teknologien på LNG skip, vurdere infrastruktur som trengs og legge til rette for regelverk for teknologien. Prosjektet ønsker å lede CO2 fangstteknologi på skip opp fra TRL4 til TRL7 nivå. EverLoNG vil validere og demonstrere CO2 fangst teknologien ombord på to LNG-drevne skip som eies og drives av prosjektpartnerne Total og Heerema. For å fremskynde implementeringen av fangst-teknologien, vil EverLoNG løse utfordringer både på teknisk og kommersielt nivå. Prosjektet vil pågå i 3 år fra Q4 2021 og fokusere på å: * Utvikle strategier for å redusere CO2 -utslipp fra skip med minst 70%. Dette gjøres ved å sammenligne skip som bruker LNG som drivstoff med og uten CO2 fangstanlegg. * Utvikle løsninger for å forbedre kostnadseffektivitet, målet er å oppnå kostnader under 100 EURO/tonn for CO2-fangst på skip innen 2025, og videre redusere dette til 50 EURO/tonn på sikt. * Vurdere effekten av CO2 fangst på skipenes infrastruktur, stabilitet og sikkerhet, for å garantere teknisk gjennomførbarhet av den foreslåtte teknologien. * Identifisere de største risikoene forbundet med CO2 fangstteknologi på skip og bestemme sikkerhetstiltak for å redusere disse risikoene, og dermed gi grunnlaget for fremtidig klassegodkjenning av teknologien. * Identifisere alternativ etterbehandling og lagring av CO2 som kreves om bord, så vel som nødvendig infrastruktur på land for videre transport av CO2 som er fanget. * Utvikle et veikart for et europeisk nettverk for mottak av CO2 fra skip.

EverLoNG will validate and demonstrate the SBCC technology on-board of two LNG-fuelled ships, owned and operated by project partners Total and Heerema. The demonstration will bring SBCC from TRL4 to TRL7. To accelerate the SBCC technology implementation, EverLoNG will close knowledge gaps and address challenges in both technical and commercial levels. The project will run for 3 years, during which we will: • Develop strategies for reducing CO2 emissions of ships by at least 70%, taking the same ship running on LNG but not equipped with SBCC as the reference case; and demonstrate the emission reduction potential of SBCC according to the EEDI and EEXI guidelines; • Develop solutions to improve the cost effectiveness of SBCC, achieving CO2 capture and on-board storage costs below 100 €/ton (1st of a kind, to be achieved by 2025) and 50 €/ton (nth of a kind); as well as evaluate the costs of off-loading, transport and storage (or utilization) of CO2 in several CCUS chains; • Evaluate the impact of SBCC on the ships’ infrastructure, stability and safety, to guarantee the technical feasibility of the proposed technology; identify the major safety hazards associated with SBCC technology and determine safeguards to mitigate those risks, thus providing the basis for (near) future class approval of the SBCC technology; • Develop off-loading strategies that clarify the post-treatment required on-board, as well as the infrastructure necessary on the port side; establish a CO2 Shipping Interoperability Industry Group (CSIIG) and propose a Roadmap towards a European off-loading network. Please read the main application for more detailed information.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Portefølje Energi og transportMaritimKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerByPortefølje Banebrytende forskningCO2-håndteringCCS - fangstCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020LTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Muliggjørende teknologierAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidCO2-håndteringCCS - lagringKlimarelevant forskningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningDelportefølje KvalitetLTP3 Klima, miljø og energiMiljøteknologiTjenesterettet FoUGrunnforskningMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetLTP3 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje ForskningssystemetLTP3 Hav og kystLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålDelportefølje InternasjonaliseringFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerCO2-håndteringFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturCo-Funded/ERA-NETLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLavutslippPortefølje InnovasjonLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - Næringsområde