Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Industrialisation of membrane technology for CO2-capture from flue gas

Alternativ tittel: Industrialisering av membranteknologi for karbonfangst fra eksosgasser

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332461

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Over 30% av verdens GHG utslipp kommer fra tungindustri og tungtransport. Da det er behov for sikker energiforsyning for å holde produksjonen konstant, er fossile brennstoffer ideelle: Grunnet intermittens er det vanskelig å basere seg på vind og sol alene. Energibærere som H2 har foreløpig ikke høy nok økonomisk og forsyningsmessig modenhet. Karbonfangst fremstår som en potensielt mer attraktiv løsning som fasiliterer industriell utslippsreduksjon selv med bruk av fossile energikilder. Tradisjonelle karbonfangstteknologier har vist seg å være både dyre og kompliserte og er begrenset til veldig store anlegg. I tillegg fungerer de dårlig for eksosgasser med lavt CO2-innhold. Standard er å bruke potensielt skadelige aminer som kan fungere dårlig på for eksempel skip da det i tillegg trenger både kraft og varme. Her differensierer Aqualung-teknologien seg. Pilottester i industrien har vist resultater som indikerer at systemet kan være økonomisk attraktivt kun med dagens ETS-priser innen blant annet naturgass og olje, og på anlegg med begrenset areal. Konseptet baserer seg på en unik og patentert beleggingsprosess på hulfibermembran. Det brukes ikke absorbenter i fangstprosessen, dette gjør det attraktivt å installere og operere teknologien. Membranceller kan kjøpes som hyllevare og så lenge Aqualung kan industrialisere beleggingsprosessen kan systemet kommersialiseres umiddelbart. Forskningsrådet-prosjektet bringer Aqualung Carbon Capture og NTNU’s forskningsgruppe Memfo sammen med verdensledende membranprodusenter. Sammen skal vi integrere Aqualung-konseptet inn i den globale leveransekjeden for hulfiber. Aqualung kan da utføre større prosjekter som kan videreutvikles til å fange opp mot flere millioner ton CO2 allerede fra 2023-2025.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Avanserte produksjonsprosesserPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLavutslippCO2-håndteringCO2-håndteringCCS - fangstLTP2 HavBransjer og næringerMiljøteknologiBransjer og næringerTransport og samferdselPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNanoteknologi/avanserte materialerBransjer og næringerVareproduserende industriNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeKommersialiseringPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Petroleum og mineralerFNs BærekraftsmålBransjer og næringerOlje, gassAnvendt forskningVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)MaterialteknologiFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePortefølje PetroleumLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)UtviklingsarbeidCO2-håndteringCCS - lagringPetroleumBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)