Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Industrialisation of membrane technology for CO2-capture from flue gas

Alternativ tittel: Industrialisering av membranteknologi for karbonfangst fra eksosgasser

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332461

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Over 30% av verdens GHG utslipp kommer fra tungindustri og tungtransport. Da det er behov for sikker energiforsyning for å holde produksjonen konstant, er fossile brennstoffer ideelle: Grunnet intermittens er det vanskelig å basere seg på vind og sol alene. Energibærere som H2 har foreløpig ikke høy nok økonomisk og forsyningsmessig modenhet. Karbonfangst fremstår som en potensielt mer attraktiv løsning som fasiliterer industriell utslippsreduksjon selv med bruk av fossile energikilder. Tradisjonelle karbonfangstteknologier har vist seg å være både dyre og kompliserte og er begrenset til veldig store anlegg. I tillegg fungerer de dårlig for eksosgasser med lavt CO2-innhold. Standard er å bruke potensielt skadelige aminer som kan fungere dårlig på for eksempel skip da det i tillegg trenger både kraft og varme. Her differensierer Aqualung-teknologien seg. Pilottester i industrien har vist resultater som indikerer at systemet kan være økonomisk attraktivt kun med dagens ETS-priser innen blant annet naturgass og olje, og på anlegg med begrenset areal. Konseptet baserer seg på en unik og patentert beleggingsprosess på hulfibermembran. Det brukes ikke absorbenter i fangstprosessen, dette gjør det attraktivt å installere og operere teknologien. Membranceller kan kjøpes som hyllevare og så lenge Aqualung kan industrialisere beleggingsprosessen kan systemet kommersialiseres umiddelbart. Forskningsrådet-prosjektet bringer Aqualung Carbon Capture og NTNU’s forskningsgruppe Memfo sammen med verdensledende membranprodusenter. Sammen skal vi integrere Aqualung-konseptet inn i den globale leveransekjeden for hulfiber. Aqualung kan da utføre større prosjekter som kan videreutvikles til å fange opp mot flere millioner ton CO2 allerede fra 2023-2025.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Portefølje PetroleumPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Petroleum og mineralerLTP2 HavBransjer og næringerTransport og samferdselPetroleumCO2-håndteringCCS - lagringKommersialiseringCO2-håndteringCCS - fangstBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)MiljøteknologiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderCO2-håndteringFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Nanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerVareproduserende industriUtviklingsarbeidPortefølje Energi, transport og lavutslippFNs BærekraftsmålMaterialteknologiLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULavutslippVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)PetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøBransjer og næringerEnergi - Næringsområde