Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Industrialisation of membrane technology for CO2-capture from flue gas

Alternativ tittel: Industrialisering av membranteknologi for karbonfangst fra eksosgasser

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332461

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Over 30% av verdens GHG utslipp kommer fra tungindustri og tungtransport. Da det er behov for sikker energiforsyning for å holde produksjonen konstant, er fossile brennstoffer ideelle: Grunnet intermittens er det vanskelig å basere seg på vind og sol alene. Energibærere som H2 har foreløpig ikke høy nok økonomisk og forsyningsmessig modenhet. Karbonfangst fremstår som en mer attraktiv løsning som fasiliterer industriell utslippsreduksjon selv med bruk av fossile energikilder. Tradisjonelle karbonfangstteknologier har vist seg å være både dyre og kompliserte og er begrenset til veldig store anlegg. I tillegg fungerer de dårlig for eksosgasser med lavt CO2-innhold. Standard er å bruke potensielt skadelige aminer som kan fungere dårlig på for eksempel skip da det i tillegg trenger både kraft og varme. Her differensierer Aqualung-teknologien seg. Pilottester i industrien har vist resultater som indikerer at systemet kan være økonomisk attraktivt kun med dagens ETS-priser innen blant annet naturgass og olje, og på anlegg med begrenset areal. Konseptet baserer seg på en unik og patentert beleggingsprosess på hulfibermembran. Det brukes ikke absorbenter i fangstprosessen, dette gjør det attraktivt å installere og operere teknologien. Membranceller kan kjøpes som hyllevare og så lenge Aqualung kan industrialisere beleggingsprosessen kan systemet kommersialiseres umiddelbart. Forskningsrådet-prosjektet bringer Aqualung Carbon Capture og NTNU’s forskningsgruppe Memfo sammen med verdensledende membranprodusenter. Sammen skal vi integrere Aqualung-konseptet inn i den globale leveransekjeden for hulfiber. Aqualung kan da utføre større prosjekter som kan videreutvikles til å fange opp mot flere millioner ton CO2 allerede fra 2023-2025. Prosjektet produserte til slutt flere titalls kompositt-membraner i samarbeid med Parker Hannifin. Disse ble anvendt i Aqualung sine to industrielle pilotanlegg i Arkansas, USA, og Koping, Sverige, og har så langt bevist CO2-renhet over 85%. Tekniske utfordringer med membranproduksjonen samt anleggsoperasjoner har blitt identifisert, slik at det finnes en klar vei fram mot kommersialisering. Aqualung har inngått kontrakt for et kommersielt anlegg med et olje og gass selskap i USA og vil bruke lærdommer fra oppskaleringsprosjektet inn mot videre masseprodusering av membraner samt design av anlegget.

Outcomes: -Evidence that the the Aqualung membrane unit will be commercially successful through identifying a CAPEX-model as well as OPEX-components from maintenance and spares (expected lifetime of membrane). -Assurance for the customers that the membrane system can be produced at a quality which enables long-term operation in challenging flue gas conditions. -An identified manufacturing process with qualified partner companies. -From these, it is expected that relevant customers will be able to make a stage gate decision on installing the full-scale system on their assets, which unlocks commerciality of the system. Impacts: - Wide-spread uptake of Aqualung can initiate and vastly accelerate the decarbonization of several hard-to-decarbonise industries such as maritime, small-scale industry (glass, cement, steel), and waste-to-energy within this decade. A secondary impact for society is the avoided carbon cost for their end-users, which is the world population at large.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

CO2-håndteringCCS - fangstUtviklingsarbeidBransjer og næringerOlje, gassNanoteknologi/avanserte materialerCO2-håndteringCCS - lagringFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerVareproduserende industriAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Kutt i utslipp av klimagasserCO2-håndteringAnvendt forskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Petroleum og mineralerPetroleumAvanserte produksjonsprosesserPortefølje Energi og transportBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturKommersialiseringPolitikk- og forvaltningsområderMiljøteknologiLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoULTP3 Hav og kystLavutslippBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePortefølje InnovasjonBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensKlimarelevant forskningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Klima, miljø og energiMaterialteknologiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)