Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Panelsesjon på EHIN om digital hjemmeoppfølging

Tildelt: kr 62 240

Arrangementet skal være en del av Nasjonalt senter for e-helseforsknings?webinarserie om digital?hjemmeoppfølging. Webinarserien?startet 10. september 2021, og det sendes?45 minutters?webinarer?hver 14. dag hele høsten og våren 2022. EHIN, den største e-helsekonferansen i Norge, arrangeres 9.-10. november. Nasjonalt senter for e-helseforskning planlegger et panel og en mottakelse/møteplass på EHIN 9. november. Et utvalg av foredragsholderne på?webinarserien skal delta i panelet. Temaet er også her digital hjemmeoppfølging, og paneldeltakerne skal oppsummere?og diskutere?flere av temaene som er presentert i webinarserien. I panelet planlegges det deltakelse fra både primær- og spesialisthelsetjenesten, fastlegene, forskning og offentlige myndigheter. Det har lenge blitt?etterlyst?en møteplass?som?knytter?sammen primær- og spesialisthelsetjenesten og forskningsmiljøene, en arena for deling av?praksisnær?og forskningsbasert kunnskap.?Webinarserien skal være en arena for nettverksbygging på tvers av miljøer,?noe dette arrangementet vil støtte opp under.?Arrangementet under EHIN vil være mer dialogbasert enn?webinarserien, og det vil være anledning for publikum å gi innspill til?og delta i?diskusjonen. Formålet med mottakelsen i etterkant av panelet er at foredragsholderne og andre deltakere på EHIN skal få muligheten til å følge opp temaene som blir drøftet i panelet. Disse?diskusjonene kan bidra til en økt forståelse av hvilke behov sektoren har, og i forlengelsen av dette nye forskningsinitiativ- og samarbeid.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon