Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Sustainable OPEration of post-combustion Capture plants

Alternativ tittel: Bærekraftig drift av Post-combustion fangst anlegg

Tildelt: kr 6,9 mill.

Ved å sette søkelys på og lukke kritiske kunnskapshull langs hele strømningsveien for avgassen som renses vil dette prosjektet bidra til en økt avkarbonisering av industrien. Fjerning av CO2 ved hjelp av kjemisk absorpsjon basert på aminer, er den ledende fangstteknologien for industrielle anvendelser som sement-, metallurgisk og stålindustri, avfallsforbrenning og kraftindustri. Imidlertid, har de første brukerne av denne teknologien møtt på utfordringer knyttet til utslippstillatelser pga. mangel på data, dokumentasjon og modeller for vurdering av utslipp av aminer. De totale miljøpåvirkningene av industrielle utslipp over tid er ennå ikke fullt ut forstått og dette hemmer rask kommersialisering av teknologien. SCOPE har som mål å akselerere store CO2 -fangstprosjekter ved å tilby viktige data, metoder og verktøy som er avgjørende for bedriftseiere, beslutningstakere og regulerende myndigheter for økt kunnskap om amin-basert CO2 fangst. Dette prosjektet vil også legge til rette for viktig kunnskapsutveksling mellom ulike interessenter gjennom tverrfaglig forskning og samarbeid og opprettelsen av SCOPE "Interessent, Policy, Research and Industry NeTwork" (SPRINT). Det overordnede målet for SCOPE skjer gjennom: 1. Videreutvikling av teknologi for utslippskontroll og utvikling av anbefalinger for efffektiv utslippskontroll; 2. Utvikling av modeller som beregner aminutslipp fra solventer. Disse dataene valideres ved help av testkampanjer på 6 forskjellige pilotanlegg; 3. Effektiv utnyttelse av kunnskap om miljøfarer i risikovurdering av aminbaserte CO2-fangstanlegg; 4. Identifisering av hva slags politikk og praksis som kan øke troverdigheten knyttet til sikker regulering av aminbaserte CO2-fangst anlegg i flere ulike land. Prosjektet som nå har vart i litt over 2 år og som vil pågå nesten 1 år til , gjennomføres av et internasjonalt konsortium bestående av vitenskapelige, teknologiske og politiske eksperter og interessenter i Norge, Storbritannia, Nederland, Tyskland, India og USA. Prosjektets webside finnes her: www.scope-act.org

Removal of CO2 using chemical absorption, based on amine solvents, is the leading capture technology for industrial deployment. Early adopters of the technology encounter permitting challenges due to a lack of data, quantitative documentation, and predictive models for assessing degree of emissions. The overall environmental impacts of industrial emissions over time are not yet fully understood, which inhibits rapid deployment of the technology. SCOPE aims to accelerate large scale CO2 capture projects by providing critical data, methodologies and tools that are essential for plant owners and regulators engaged in managing emissions and permitting processes. This project will also enable connections between diverse stakeholders to facilitate much-needed knowledge exchange on technical and regulatory developments. The project entails 36 months with activities on development of knowledge for determining volatile and aerosol-based emissions, including technology development on minimizing emissions as well as creation of tools for online emission measurements. The project will complete pilot demonstration of emission mitigation technologies at 6 test-sites and implement online emission measurement equipment. A main goal is also to establish methods and rules for risk assessment of emissions from flue gas of CO2-capture facilities and map the public concerns in diverse countries and regions in terms of the social, environmental, economic, and political impacts of amine-based CCUS developments. The SCOPE project is undertaken by an international consortium of science, technology and policy experts and stakeholders in Norway, the UK, the Netherlands, Germany, India, and USA. This transnational cooperation prioritises closing critical knowledge gaps and ensuring information exchange between stakeholders, through the SCOPE Stakeholder, Policy, Research and Industry NeTwork (SPRINT).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnByPortefølje Banebrytende forskningDelportefølje KvalitetBransjer og næringerAnvendt forskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriCO2-håndteringCCS - fangstCO2-håndteringGrunnforskningCo-Funded/ERA-NETKutt i utslipp av klimagasserCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020LTP3 Fagmiljøer og talenterDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetDelportefølje InternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerOlje, gassInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålMiljøteknologiKlimarelevant forskningPortefølje Energi og transportFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLavutslippPortefølje ForskningssystemetFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for allePolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje InnovasjonInternasjonaliseringLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerTjenesterettet FoULTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Muliggjørende teknologier