Tilbake til søkeresultatene

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Managing cognitivE decliNe throuGh theatre therapy, Artificial intelliGence and social robots drivEn interventions

Alternativ tittel: Bruk av maskinlæring, teaterterapi og sosiale roboter som intervensjonsteknikker i håndteringen av nedsatt kognitiv funksjonsevne

Tildelt: kr 3,7 mill.

engAGE-konsortiet og prosjektet har som mål å bekjempe og bremse utviklingen av kognitiv svikt, å øke brukernes iboende kapasitet, å støtte velvære for eldre personer med mild kognitiv svikt og bidra til selvhjelp i hjemmet. Dette gjør prosjektet ved å tilby tjenester som kombinerer sosiale roboter og kognitiv oppgaveløsing og rettledninger for oppgaver i hjemmet. engAGE vurderer den kognitive utviklingen til brukerne ved at de selvrapporterer sitt velvære regelmessig (en gang hver uke eller annenhver uke), kognitive oppgaver, ikke invasiv IoT-basert overvåking som registrerer søvnkvalitet og aktvitetsnivå og maskinlæringsteknikker som analyserer dataene fra brukerne. Hunt-studien (Helseundersøkelsen i Trøndelag), som ble publisert i 2021, anslår at drøye 100.000 mennesker lever med demens i Norge (14,6 % av alle over 70 år) mens ca 250.000 mennesker (35,5 % av alle over 70 år) lever med mild kognitiv svikt (MCI). Mild kognitiv svikt, som bl.a. kan bety at du husker dårligere og har vansker med å orientere deg, er en vanlig effekt av aldring og kan lede til redusert velvære og helse. På grunn av en aldrende befolkning og økt levealder er antallet sterkt voksende. engAGE er rettet mot personer med mild kognitiv svikt og deres støttepersoner (f.eks. familiemedlemmer, helsepersonell og organisasjoner). Vi vil benytte den kognitive restevnen og støtte velvære hos målgruppen gjennom innovativ bruk av avansert teknologi som maskinlæring, ikke-invasiv bruk av sensorteknologi, selvrapportering samt kognitiv funksjonsstimulering som via morsomme og hyggelige sosiale aktiviteter (historiefortelling med spørsmål til historiene samt kognitive oppgaver som kan løses alene eller i grupper). Bruken av sosiale roboter vil bli anvendt særlig innen det sistnevnte området og vesentlig brukes på omsorgsinstitusjoner hvor flere personer med MCI er samlet. Hjemme vil brukerne ha nettbrett med flere funksjoner enn roboten har. Et internasjonalt team bestående av partnere fra Romania, Sveits, Italia og Norge vil forske og utvikle nye teknologiløsninger og prøve disse ut blant brukere i Norge Sveits og Italia. Prosjektet ønsker å komme fram til teknologier med kommersialiseringspotensial både innen infrastruktur og sluttbrukerteknologi. Målet med prosjektet er som tidligere nevnt å bekjempe og bremse utviklingen av kognitiv svikt. Resultatene av prosjektet, som ferdigstilles høsten 2024, er flere. 1. Sosiale roboter som skal hjelpe med kognitiv trening og stimulering, vesentlig i gruppeomgivelser hvor mange er samlet. Robotene skal engasjere de eldre voksne med historiefortelling og kognitive oppgaver. 2. Nettbrett for bruk hjemme. Nettbrettet inneholder mange funksjoner som skal bidra til velvære og livskvalitet. Det har en funksjon for å støtte dagliglivets oppgaver ved å gi påminnelser og steg for steg instruksjoner eller videofilmer for hvordan oppgavene løses, f.eks, hvordan du lager kaffe med kaffetrakteren. For sosial samhandling vil engAGE via nettbrettet tilrettelegge for at brukerne på en enkel måte kan sette opp videosamtaler med familie og venner. Funksjoner for adspredelse består av private fotoalbum, videoer og populære radiokanaler. Funksjoner for kognitiv trening er diverse spill. Pårørende eller personen med MCI kan konfigurere funksjonene på nettbrettet slik at de passer med brukerens interesser og behov. 3. IoT-løsning som samler inn informasjon om aktivitetsnivået til brukeren via Fitbit som brukeren har på seg hele tiden. 4. Maskinlæring som på basis av input fra brukeren via nettbrettet (velværerapportering fra brukeren og scoring på kognitive spill) og aktivitetsregistreringer beregner endring i kognitiv status for brukeren av engAGE. engAGE tilpasses hver enkelt bruker. Pårørende og evt. profesjonelle hjelpere vil ha en rolle i tilpasningen. To norske selskaper er med i prosjektet: Karde (Oslo) som leverer IKT-løsninger til personer med mild kognitiv svikt, og Tellu (Bærum) som leverer sensorbasert velferdsteknologi til norske og svenske kommuner. Andre deltakere i prosjektet er Universitetet i Cluj (hovedkontraktør, prosjektledelse og maskinæring) og Iris fra Romania (tilpasninger i Pepper-roboten), Universitetssykehuset i Genève i Sveits (vesentlig brukertesting) og INRCA fra Italia (vesentligplanlegging av og brukertesting). Norges forskningsråd delfinansierer engAGE i Norge. For å bringe et treffsikkert produkt på markedet vil over 100 sluttbrukere som eldre voksne med mild kognitiv svikt, familieomsorgspersoner og helsepersonell bli involvert i utviklingen. Tester av teknologien og hvordan den virker på målgruppen vil bli satt opp og drevet av Universitetssykehusene i Genève i Sveits, Karde AS i Norge og av INRCA – det ledende nasjonale eldreinstituttet i Italia. I Norge testes engAGE på aktivitets- og dagsenter, samt kommunale boliger i Arendal. Noen testpersoner, fra andre deler av landet og hovedsakelig mellom 70 og 80 år, vil i tillegg bidra som testbrukere.

The engAGE project aims to combat and slow down cognitive decline progression, to enhance the intrinsic capacity of the users, and to support the well-being of older persons with mild cognitive impairment (MCI) by providing an ecosystem of services based on an innovative system that integrates social robots, IoT-based monitoring, and machine learning techniques. engAGE targets the challenges and needs of elders with MCI, family caregivers, and healthcare professionals. engAGE unique selling proposition lies in the innovative and rather complete approach to the self-management of older adults’ cognitive decline by joining non-invasive IoT and self-reporting monitoring, machine learning-based cognitive assessment, and social robot-driven interventions in terms of coaching for activities self-management (step-wise instructions and reminders), cognitive function stimulation via fun and enjoyable social activities (drama play and memories storytelling). Commercialisation activity leader is Tellu a large enterprise with good expertise in commercialising AAL&IoT solutions closely supported by IRIS Robotics which is commercialising robot-based solutions. The envisioned route to market is targeting B2B2C as the main route while also considering B2C as the secondary path. In the first case, the target is healthcare professionals or organisations who want to monitor and follow up their patients with MCI and while in the second case the older adults with MCI and their family members. The business case exploits the engAGE unique selling features and builds on revenue streams identified for each target group featuring market push and pull strategies for commercializing the outcomes in 24 months after the project ends and an outreach and dissemination strategy that foresees the definition of specific message for the main target audience such as people suffering from MCI and their caregivers, healthcare professionals and organization, the general public, potential investors, etc.

Budsjettformål:

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme