Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Dialogmøte om genteknologiens rolle i framtidig matproduksjon

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332653

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Utvikling og nyttegjøring av ny genteknologi vil endre hvordan vi produserer mat fra land og hav, og åpne opp for nye produkter viktig for utvikling av norsk bioøkonomi. Genteknologi har dermed potensiale til å endre vårt forhold til matproduksjon og til naturen. På grunn av dette trenger vi en bred og inkluderende samfunnsdebatt som gir grunnlag for å avgjøre hvordan genteknologien best mulig kan bidra til en samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling. Per dags dato er samfunnsdebatt og formidling rundt bruk av genteknologi preget av stor optimisme og detaljerte teknologiske diskusjoner som kan gjøre det vanskelig for folk flest å delta. I tillegg er debatten ofte konfliktfylt, noe som kan virke hemmende for en åpen dialog og problemløsning. Vi vil undersøke hvordan utforskende, dialogbaserte samtaler kan brukes til samproduksjon av kunnskap og til å åpne opp debatt om komplekse tema knyttet til teknologiutvikling. Hovedmålet med dialogmøtet er å skape en alternativ innramming som lar møtedeltakerne reflektere over en rekke sosio-økonomiske, kulturelle og etiske aspekter knyttet til fremtidig bruk av ny genteknologi (herunder nye genredigeringsteknologier). Gjennom en bredere tilnærming åpner vi for et større mangfold av argumenter og synspunkter og søker å engasjere grupper som ellers ikke er fremtredende i den offentlige debatten. Muligheten for å diskutere forhold rundt bruk av genteknologi ut over helse- og miljømessig sikkerhet vil gi folk bedre evne til å forestille seg hvordan mulig bruk av genteknologiske løsninger i norsk landbruk og akvakultur vil kunne påvirke dem. Dialogmøtet vil gi deltakerne en bedre forståelse av teknologiens muligheter og implikasjoner; av synspunkter og standpunkter i dagens debattklima; og om mulige utfall av det utredningsarbeidet om regulering av genteknologi som nå foregår både i Norge og Europa.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

LandbrukPlanterHavbrukAvl og genetikkLandbrukHusdyrBioteknologiMarin bioteknologiHavbrukFiskehelse og velferdBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioøkonomiØvrig bioøkonomiBioteknologiIndustriell bioteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiMarinFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerLandbrukMatMat - Blå sektorHavbrukBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLandbrukNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringMatMat - BlågrønnLTP3 Hav og kystNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBioteknologiMatMat - Grønn sektorMarinHavbrukLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMatTrygg verdikjedeMarinMarin bioteknologiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje HavResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningNaturmangfold og miljøMatPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje LivsvitenskapLTP3 Klima, polar og miljøNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBioøkonomiResponsible Research & InnovationBransjer og næringerFNs BærekraftsmålLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMatGlobal matsikkerhet