Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for Long-Term Ecosystem Research in Norway- Preparatory Phase Project

Tildelt: kr 0,50 mill.

Long-Term Ecosystem Research in Norway (LTER-Norge) er en del av det bredere infrastruktur-nettverket LTER-Europa (eLTER) som kom på ESFRIs (European Strategy Forum on Research Infrastructures) veikart i 2018. eLTER, som inkluderer 27 europeiske land og mer enn 165 forskningsorganisasjoner, er en unik forskningsplattform som vil gi økt kunnskap om struktur og funksjon av terrestriske og akvatiske økosystemer, og deres respons på langsiktige endringer i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske drivere. Inkluderingen av eLTER på ESFRIs veikart åpnet for videre utvikling av eLTER mot en formalisert forskningsinfrastruktur (eLTER RI) gjennom to forberedende H2020-prosjekter, eLTER PLUS og eLTER PPP, som ble lansert i 2020. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) deltar i eLTER PPP som nasjonalt kontaktpunkt for LTER-Norge. Dette gir en mulighet for Norge til å bli medlem av den formaliserte infrastrukturen (eLTER RI), som har til hensikt å bli en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) etter 2025. Medlemskap i eLTER RI vil styrke Norges rolle i europeisk økosystemforskning, samt øke vår mulighet til å ta del i store og integrerte EU-forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det vil også legge forholdene til rette for deling av data og økt samarbeid mellom de norske partnerinstitusjonene. De norske LTER-stasjonene vil utvide den geografiske utstrekningen av eLTER RI mot nordlige breddegrader, hvor økosystemene er svært utsatt for- og følsomme for klimaendringer. Det vil gjøre det mulig for forskere fra Norge og andre europeiske land å identifisere de viktigste driverne for økosystemendring på tvers av miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gradienter – samt utforske sammenhenger mellom drivere, effekter og utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen. Basert på denne kunnskapen vil vi være i en bedre posisjon til å gi vitenskapsbaserte anbefalinger for å løse nåværende og fremtidige miljøutfordringer. Koordinerings- og støtteprosjektet LTER-Norway-PPP, finansiert av NFR, har gjort det mulig for det norske LTER-konsortiet å fortsette innsatsen med å tilrettelegge for at Norge kan slutte seg til eLTER RI når infrastrukturen blir en formalisert juridisk enhet etter 2025. Dette inkluderer (i) tilpasning av det norske LTER-nettverket i forhold til vedtatte tekniske standarder for målinger/observasjoner innenfor ulike stasjonskategorier, (ii) engasjere nasjonale forvaltnings¬myndigheter og finansieringsordninger for å oppnå politisk støtte og inkludering av LTER-Norge på det norske veikartet for forskningsinfrastruktur, og (iii) holde kontakt med andre relevante forsknings-infrastrukturer, organer under internasjonale konvensjoner og andre vitenskapelige nettverk.

Long-Term Ecosystem Research in Norway (LTER-Norway) is part of the wider LTER-Europe (eLTER) which was accepted onto the ESFRI (the European Strategy Forum on Research Infrastructures) Roadmap in 2018. Supported by 27 European countries with their wide-ranging national scientific communities representing more than 165 research organizations, eLTER is an essential component of world-wide efforts to better understand the structure and function of terrestrial, freshwater and transitional water ecosystems, and their long-term response to environmental, societal and economic drivers. The inclusion on the ESFRI roadmap opened for further development of eLTER research infrastructure (RI) through two preparatory H2020 projects, eLTER PLUS and eLTER PPP, that was launched in 2020. By being the national contact point (NCP) for LTER-Norway, Norwegian Institute for Water Research (NIVA) takes part in eLTER PPP, although with a limited funding (22.5 k€ over 5 years) from the European Commission. In order to support preparation and clarification of potential LTER-Norway participation in the further implementation of eLTER RI there is a need for a considerable effort in the national LTER network, which will require resources both from internal and external sources. Being part of eLTER RI will, however, imply large benefits for the Norwegian LTER partner institutions and LTER-Norway as a whole, by giving access to a large and highly recognized European community of ecosystem research.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder