Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

The Efficacy and Safety of Enzymatic liberated Fish Oil (ELFO) as supplement nutrition in the adult with asthma and COPD

Alternativ tittel: Effekten og sikkerheten til enzymatisk frigjort fiskeolje (ELFO) som supplementernæring hos voksne med astma og KOLS

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

332941

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Forskning har vist at marine produkt inneholder substanser som potensielt fremmer menneskers helse, spesielt høyt innhold av høykvalitets fettsyrer er gunstig. CARDIO® er en uraffinert lakseolje fra laksrestråstoff som inneholder 21 forskjellige fettsyrer, lipopeptider, antioksidanter og andre mikrometabolitter. Astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er både alvorlige og verdenomspennende sykdommer som har flere fellestrekk, som f. eks luftveis obstruksjoner, slimproduksjon, langtids medisinering og redusert livskvalitet. Begge disse kliniske studiene har som mål å finne tegn på anti-inflammatoriske forskjeller hos pasienter som får CARDIO® eller placebo (nøytral olje). Vår hypotese er at CARDIO® som et supplement, i tillegg til dagens basis behandling, vil kunne ha en modifiserende effekt på den inflammatoriske prosess og dermed forbedret astmakontroll. Primære endepunkter vil være frekvensen av astmaforverring i den populasjonen vi studerer. Patogenesen til KOLS er kompleks. Kliniske studier har vist at de eksisterende medisinene for KOLS ikke endrer den langsiktige nedgangen i lungefunksjonen. Det primære endepunktet vil være å studere om ox-LDL (oksidert lipopeptide) har effekter på patogenesen hos KOLS-pasienter. Sekundære utfallsmål i begge studiene vil være å utforske endringer i lungefunksjonstester, bruken av behovsmedisin, biomarkører, endringer i livskvalitet og forverringsfrekvens. Disse kliniske studiene vil bidra til vitenskapelig kunnskap om marine oljer brukt i medisinsk forebyggende behandling av mennesker. Ph.D. prosjektet er et samspill mellom banebrytende arbeid innen lungemedisin, gastroenterologi og pasientsentrert klinisk forskning, med koblinger til avanserte analysemetoder og samarbeid med høyt kvalifiserte forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

This Ph.D.- project aims to document Enzymatic liberated Fish Oil (ELFO) anti-inflammatory effect on asthma and COPD patients. The anti-inflammatory effect has been proven through earlier research in laboratories and there is a good reason to believe that this will have a similar effect on humans. The current treatment of Asthma and COPD is mainly expensive drugs with unwanted side- effects. Two clinical trials will be conducted at Clinical Trial Unit at Hofseth BioCare in the city of Ålesund, in collaboration with Møre and Romsdal Health trust and NTNU. The clinical studies with ELFO supplements will be done as a randomized placebo-controlled and double-blinded single-center study. The participants will be randomized in one of two treatment trials and undergo a prescreening before inclusion, and follow-ups for 24 weeks. Expected results are reduced need for traditional drug use, fewer exacerbations, and better quality of life. These results will be the first step to a pharmaceutical approach for ELFO in the treatment of asthma and COPD. A pharmaceutical approach will provide cheaper medicines without side- effects at the same time as Hofseth BioCare expands the market for the sale of ELFO. The purpose of this Ph.D.-project is to detect possible new indications for the use of Cardio for specific lung health challenges. one of the challenges in this project is to recruit enough participants for the studies and prevent dropouts. Information about the project will be presented through local media channels and social media networks. Public lung outpatient clinics, as well as doctors' offices in the region, will be involved in the recruitment of participants. To prevent dropouts, information and good follow-up are crucial. The Ph.D.-project lasts three years and is a collaboration between Hofseth BioCare (HBC), HMR, and NTNU. Three articles are planned in this Ph.D. course.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet