Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue JC2021 – Assess4EST, Seeing trees and forests for the future: assessment of trade-offs and pot. to breed and mng for sust.for.

Alternativ tittel: ForestValue JC2021 – Assess4EST, Vurdere trærnes og skogens egenskaper for framtiden: avveininger og potensiale for genetisk forbedring

Tildelt: kr 3,0 mill.

Det skal tas mange hensyn i skogbehandlingen for å sikre lønnsomhet, flerbruksverdier og biologisk mangfold. Skogen i de nordiske landene utgjør en enorm ressurs som også spiller en viktig rolle i større sammenheng enn det hver enkelt skogeier vanligvis vurderer. Skogen skal være råstoff til produksjon av varer og energi, den skal være et trygt og langsiktig lager for CO2 der den vokser og i varige treprodukter som bygninger, infrastruktur og møbler. Skogen må også forvaltes slik at den er robust for klimaforandringer, samtidig som den skal være produktiv og utnytte de potensielt positive effektene av klimaendringene for verdiskaping. Dette prosjektet skal vurdere mulighetsrommet i skogbehandlingen med tanke på å oppfylle samfunnets behov slik at FNs bærekraftsmål oppfylles i størst mulig grad. Næringsklyngen WoodWorks Cluster!, som deltar i prosjektet, bidrar til tett dialog med næringsaktører og industri. Forskerne må ha hjelp til å se inn i glasskulen for å vurdere hvilke fremtidige behov skogproduksjonen skal dekke. Prosjektet tar utgangspunkt i utviklingen av framtidens genetiske foryngelsesmateriale, der egenskaper som kvalitet, tilpasning og produksjon må vektlegges forholdsmessig riktig. Nye genomiske verktøy øker mulighetsrommet for å bedre negativt korrelerte egenskaper samtidig, som f.eks. vekst og densitet. Videre skal valg i foryngelse og skjøtsel vurderes gjennom simuleringer for bestand og store landområder. Sammen med næringsaktørene vil resultatene gi utgangspunkt for strategiutvikling både for planteforedlerne og skogprodusentene. Feltarbeid med datainnsamling er fullført, og analysene pågår. For å studere fenotypisk plastisitet, dvs. evnen til organismer til å tilpasse seg ulike miljøforhold, ble en gruppe grankloner plantet i fire ulike miljøer i 1989. Forsøkene er fordelt i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Klonene er vegetativt formerte avkom fra familier hvor foreldretrærne er fra Norge og Øst-Europa. Vi har data fra tidligere målinger, og nå ble det målt diameter, densitet og fiberhelling. Diameter er en av de økonomisk viktigste egenskapene, mens densitet påvirker tømmerets for ulike bruksområder. Fiberhelling, graden av fibrenes avvik fra lengderetningen i treet, påvirker formstabiliteten hos konstruksjonsvirke. Målet med denne delen av prosjektet er å få bedre kunnskap om hvilke egenskaper som gir stabilitet i skogproduksjonen med endrede miljøforhold, med vekt på virkesegenskaper som fyller kravene til samfunnsmessig utnyttelse av produksjonen. En annen del av prosjektet involverer genomisk seleksjon, med mål om å velge foreldre og familier med god prestasjon i et stort avkomforsøk av norsk gran ved hjelp av matematiske modeller konstruert fra både fenotypiske (fysisk målte egenskaper) og genotypiske (DNA-profiler) data. I tillegg vektlegges også høyde målt med lidar-skanning fra drone. WoodWorks! Cluster arrangerte to arbeidsmøter, ett på nasjonalt nivå og ett på internasjonalt nivå, for dialog mellom industri, næring og forskning om framtidens virkesbehov. Hvilken tømmerressurs er det behov for i framtiden, og hvordan skal denne produseres ute i skogen? Begge forum gjennomført med en kombinasjon av forberedte bidrag fra eksperter og interessenter, og diskusjon blant deltakerne. Resultater fra feltforsøk og arbeidsmøtene med interessepartnerne, er nå grunnlag for simuleringer som vil foregå videre i prosjektet. Simuleringene vil bli kjørt på nasjonalt nivå og vurdere ulike klimaendringsscenarier.

In Northern Europe, forests are subjected to intensive management and harvesting. Forests biomasses have as major role in bioeconomy which, according to the EU Bioeconomy Strategy, aims to reduce dependence on non-renewable, unsustainable resources; ensure food and nutrition security; manage natural resources sustainably; limit and adapt to climate change; and strengthen European competitiveness and create jobs. Recent focus on the role of forests has been in carbon sequestration, ecosystem services and biodiversity. However, European forests are experiencing rapid climate change with abiotic and biotic threats that affect forest health and sustainability and cause severe economic losses. Mitigation of climate change has therefore been raised as a highly important target with the forest management. Detrimental effects of climate change can also be mitigated by tree breeding: e.g., by increasing drought and disease resistance of as well as the adaptation to the extended growing seasons we expect. However, the impact of tree breeding and regeneration methods on growth and resilience of forests, and the quality of wood produced, have not been fully acknowledged. Present advanced generation seed orchards produce seedlings with over 20% increase in volume production and tree breeding has already had a significant impact on forest growth. The impact will be much higher in the near future, thus, advancing tree breeding will alter not only the expected yield, but also the rotation period, substantially shortening the time of final harvesting.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram