Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Digitalt læringsunivers for de blå skoger

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

333038

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

-

-

Havets arter og økosystemer trues av høy menneskelig aktivitet, og de politiske signalene er at havet skal brukes enda mer i tiden som kommer. Våre valg og løsninger for havet i dag vil påvirke barn og unges framtid betydelig. Den kommende generasjonen har derfor et stort behov for kunnskap om havets tilstand, økt forståelse for marine arters behov, og medvirkning i løsninger som gjelder deres livsgrunnlag. Formålet med prosjektet er å bidra til at barn og unge utvikler økt forståelse for hvordan havet påvirker oss og hvordan vi påvirker havet, og gi barn og unge en stemme i løsninger for å ta vare på havet. utvikle en nettside for et forskningsdrevet undervisningsopplegg om fjæra i Oslofjorden. Vi vil tilby skoleklasser og barnefamilier en trygg nettside hvor barn og unge kan «dykke» ned i havet og selv utforske arter, naturtyper og økosystemer. Barn og unge vil kunne akkumulere informasjon og kunnskap gjennom eksplorative pedagogiske grep i digitale historier. De vil engasjeres til å løse oppgaver og komme opp med egne forslag til bærekraftige løsninger for å ta vare på havet. BLÅUNIVERS tar utgangspunkt i de blå skogene; fjæra, ålegrasenga og tareskogen, fordi disse marine økosystemene både er viktige hjem og matfat for et mangfold av marine arter, og spiller en viktig rolle i karbonsyklusen. Oslofjorden vil brukes som pilot «case» fordi situasjonen i fjorden er svært prekær, det haster å sette inn gode tiltak, og medvirkningen fra barn og unge vil kunne ha en stor virkning i pågående demokratiske prosesser. Prosjektet vil bidra til at barn og unge blir mer havkyndige («ocean literate») slik at de forstår den marine naturens prinsipper og økologiske konsepter, at de selv kan kommunisere viktigheten av robuste marine økosystemer, og kan bidra med egne forslag til bærekraftige løsninger for havets naturmangfold, klima og samfunn.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø