Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digitalisation and information about nature-based solution for polluted surface water in cities, and presentation of real-time data

Alternativ tittel: Digitalisering og presentasjon av informasjon om naturbaserte løsninger for forurenset overvann og veivann i by, og visning av sanntidsdata

Tildelt: kr 0,80 mill.

DigiVEIVANN er et samarbeid mellom Oslo kommune og NIVA, hvor vi skal spre informasjon og kunnskap om bruk av naturbaserte løsninger for håndtering, rensing og gjenbruk av forurenset overvann fra veier i byen. Med overvann menes regn, snø og smeltevann som renner av veier og andre asfalterte og tette flater. Overvann er en stadig økende utfordring for byer. Urbanisering med mer tette flater i kombinasjon med klimaendringer fører til flom og skader. Overvannet er også ansett for å være en stor kilde til utslipp av forurensning til urbane vann og vassdrag, inkludert urbane kystområder som f.eks. Oslofjorden. Naturbaserte løsninger kan bidra til å håndtere dette forurensede overvannet på en bærekraftig måte ved å bruke naturens egne prosesser. Regnbed er en type naturbasert fordrøyning og renseløsning som kan brukes for å håndtere overvann. Regnbed er som regel beplantede forsenkninger i terrenget. Overvannet infiltreres gjennom jord massene og forurensningsstoffer kan holdes tilbake og renses. På den måten er det mulig å hindre forurensningsstoffene fra å havne ut i de bynære elvene og fjorden. Gjennom EU-prosjektet MULTISOURCE (www.multisource.eu) og DigiVEIVANN så skal så skal vi undersøke hvordan kompakte regnbed kan benyttes i byområder til å rense forurenset overvann fra gater og veier hvor det er lite areal tilgjengelig.

-

DigiVEIVANN er et samarbeid mellom Oslo kommune og NIVA, hvor vi skal spre informasjon og kunnskap om bruk av naturbaserte løsninger for håndtering, rensing og gjenbruk av forurenset overvann fra veier i byen. Overvann er en stadig økende utfordring for byer. Urbanisering med mer tette flater i kombinasjon med klimaendringer fører til flom og skader. Overvannet er også ansett for å være en stor kilde til utslipp av forurensning til urbane vann og vassdrag. Tiltak som reduserer utslipp og spredning av forurensning er fremhevet i Solberg-regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Ulike lokale og kompakte naturbaserte renseløsninger for overvann vil derfor være svært viktig tiltak, men det er relativt sparsomt med erfaring og kunnskap om deres funksjon og effektivitet. I H2020-prosjektet MULTISOURCE tester Oslo kommune sammen med NIVA en innovativ kompakt løsning for rensing og gjenbruk av forurenset overvann fra en urban vei. Løsningen inngår i MULTISOURCE som én av sju naturbaserte løsninger for rensing, lagring, og gjenbruk av urbant vann. I DigiVEIVANN, som skal støtte opp om informasjon og kommunikasjonsaktiviteter i MULTIOURCE, skal vi arrangere et nasjonalt seminar hvor vi setter fokus på bruk av naturbaserte renseløsninger for overvann i en norsk kontekst. I tillegg vil det bli laget en informasjonsvideo som skal på en rask, effektiv og oversiktlig måte vise hvordan naturbaserte løsninger kan bidra til å håndtere forurenset overvann. Vi vil etablere en digital sanntidsplattform for interaktiv informasjon om bruk av naturbaserte løsninger, og visning av sensorbasert vannkvalitetsdata inn og ut av renseløsningen i sanntid. Informasjon og sanntidsdata skal vises på internett. Vi vil sette opp informasjonskilt på stedet. Med dette vil DigiVEIVANN bidra bl.a. til økt bevisstgjøring om urbant overvann som problem og mulig ressurs, og hvordan man ved bruk av naturbaserte løsninger kan redusere spredning av forurensing.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder