Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Providing inclusive spaces - a study of transforming places in Oslo and emerging public spaces’ contribution to social inclusion/exclusion

Alternativ tittel: Providing inclusive spaces - a study of transforming places in Oslo and emerging public spaces’ contribution to social inclusion/exclusion

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

333050

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hvordan kan vi skape offentlige byrom som er sosialt inkluderende og styrker det sosiale samholdet i nabolaget? Dette prosjektet skal bidra til ny kunnskap om utforming og drift av inkluderende og mangfoldige offentlige byrom. Offentlige byrom som torg, parker og gater er viktige arenaer for å etablere sosiale relasjoner og fremme toleranse for mennesker med ulik identitet. I dag er mange byområder i ferd med å utvikle seg fra industri- og næringsområder til multifunksjonelle og urbane bydeler. For mennesker som bosetter seg i nyetablerte urbane nabolag, er det behov for å etablere nye sosiale praksiser og stedstilhørighet. Rommenes fysiske kvaliteter har betydning for hvordan menneskene samhandler. Samtidig kan ulike sosiale og kulturelle praksiser i nabolaget kan være en kilde til friksjon og konflikt i byrommene. En forutsetning for å utvikle, designe og drifte inkluderende byrom er kunnskap om hva befolkningen mener er attraktive og inkluderende byrom. Gjennom dette prosjektet vil vi undersøke tematikken i nyetablerte urbane nabolag i Oslo. Vi vil gjennomføre casestudier i tre nabolag, som er på forskjellige nivå i stedsutviklingen. Vi vil utforske hvordan hva som kjennetegner innbyggernes bruk av byrommene, og hva innbyggerne finner attraktivt (eller lite attraktivt) og inkluderende (eller ekskluderende) ved byrommene. Funnene vil danne grunnlag for å diskutere hvordan byrom kan tilrettelegges for å bidra til sosial inkludering og styrking av det sosiale samholdet i nabolaget.

Utvikling av kompakte byer og tettsteder fremmes som et sentralt bidrag til det grønne skiftet. Samtidig ønsker beslutningstakere og planleggere å tilrettelegge for at omstillingen til et lavutslippssamfunn blir sosialt rettferdig og inkluderende. I denne sammenheng er det viktig å undersøke hvordan de offentlige byrommene som etableres, oppleves som tilgjengelige og inkluderende for hele befolkningen. Prosjektet vil ta utgangspunkt i to transformasjonsområder i Oslo, Fjordbyen og Hovinbyen. Dette er områder som er i stor utvikling – fra industri- og næringsområder til urbane bydeler. Gjennom en case-studie vil prosjektet undersøke hvordan individer og grupper benytter byrommene, og hvilke kvaliteter og egenskaper som gjør at byrommene oppleves som enten sosialt inkluderende eller ekskluderende. Med bakgrunn i innsikt fra den empiriske undersøkelsen, vil prosjektet diskutere hvordan planleggere og beslutningstakere i større grad kan legge til rette for mangfoldige og inkluderende offentlige rom i byutviklingsprosjekter. Kunnskap om brukererfaringene og de sosiale praksisene er en forutsetning for å designe og utforme inkluderende offentlige rom. Doktorgradsprosjektet vil inngå i prosjektet Truly public spaces ved Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling. Truly public spaces har som formål å studere utformingen og planleggingen av offentlige byrom og potensialet for å utvikle mangfoldige og inkluderende offentlige rom. Universitetet i Oslo er vertskap for Include. Senteret vektlegger løsningsorientert forskning, og har et tett samarbeid mellom forskningsmiljøet og offentlig, privat og frivillig sektor i sine prosjekter. Include har et tverrfaglig forskningsmiljø, og skal frembringe kunnskap om hvordan overgangen til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn kan realiseres.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd