Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital Generation

Alternativ tittel: Digital generasjon

Tildelt: kr 0,80 mill.

I Horizon 2020 prosjektet DigiGen er det utviklet viktig kunnskap om hvordan barn og unge bruker og påvirkes av teknologi i hverdagen. Dette inkluderer et fokus på viktige oppvekstarenaer som familie, utdanningsinstitusjoner, fritid og barn og unges samfunnsdeltagelse. I Forsterkningsprosjektet Digital Generation inngikk DigiGen et nytt strategisk samarbeid med Tenk.no for å sikre aktuell og relevant kunnskapsformidling fra DigiGen som skal nå viktige målgrupper i Norge. I prosjektet er det utviklet en læringsressurs kalt Snakk!. Snakk! består nå av tre ulike informasjonsvideoer, tilhørende samtalekort og et brettspill under utvikling. Innholdet retter seg i hovedsak mot barn og unge mellom 10 og 14 år, men kan også passe til både eldre og yngre aldersgrupper. Læringsressursen Snakk! ligger fritt tilgjengelig for alle som ønsker å ta det i bruk på nettsidene til Tenk (https://tenk.faktisk.no/artikkel/om-snakk). Pilotering, testing og implementering har vist at Snakk! er et godt verktøy for å få i gang samtaler mellom barn og voksne om barns og unges digitale hverdagsliv. Snakk! egner seg til bruk hjemme, i klasserom, på fritidsklubber og i foreldremøter.

Resultatene fra DigiGen viste at internett, gaming og sosiale medier er en viktig del av barn og unges hverdagsliv og identitetsbygging. Som voksen er det vanskelig å vite hvordan vi kan prate med barn og unge om det som skjer på skjermen. For barn kan det være vanskelig å snakke om en verden de voksne ikke kjenner til eller kjenner seg igjen i. Forskning fra DigiGen viser at norske foreldre er mer opptatt av hvor mye tid barna deres bruker foran skjermen, fremfor innholdet de møter der. Samtidig viser data fra DigiGen at barn og unge trenger at vi i større grad prater med dem om det de opplever på nett og at voksne må ta større del i, og vise interesse for, barn og unges digitale liv. Dette er et behov Snakk! møter. Snakk! tilbyr kunnskap om barn og unges digitale liv og gir verktøy som legger til rette for refleksjon og samtale rundt dette. Pilotering, testing og implementering har vist at Snakk! er et godt verktøy for å få i gang samtaler mellom barn og voksne om barns og unges digitale hverdagsliv. Snakk! egner seg til bruk hjemme, i klasserom, på fritidsklubber og i foreldremøter. Snakk! er formildet og utnyttet på ulike arenaer, først og fremst via nettsiden Tenk.faktisk.no. Her ligger verktøyet fritt tilgjengelig og åpent for alle. Kortene ligger i en digital versjon og i en versjon for utskrift. Det finne en norsk og en engelsk versjon på nettsiden. Kortene lenkes til på flere ulike sider, og det legges opp til at de kan brukes på flere måter avhengig av hvem brukeren er, for eksempel lærere, foreldre og bibliotekarer. Det er også utviklet tre ulike filmer, som kan brukes sammen med kortene. Disse kan også brukes som selvstendige ressurser uavhengig av kortene. Verktøysettet vil fortsatt ligge tilgjengelig for nedlasting og digital bruk på Tenk sine nettsider. Der inngår de som en naturlig del av ressursene som er tilgjengelig for elever, lærere, foreldre og voksne som jobber med barn og unge.

I det foreslåtte forsterkningsprosjektet inngår DigiGen et nytt strategisk samarbeid med Tenk for å sikre aktuell, relevant og tilgjengelig kunnskapsformidling fra Horizon2020 prosjektet "The impact of technological transformations on the digital generation (DigiGen)" - med mål om å nå viktige målgrupper i Norge. Den foreslåtte forsterkningen vil bidra til å videreutvikle, implementere og spre et pilottestet undervisningsverktøy av høy kvalitet, basert på oppdatert kunnskap, med barn og unges egne stemmer som sentralt. Undervisningsopplegget bygger på fire hovedtanker: elevaktivitet, øke bevissthet, nærhet mellom samfunn og klasserom og åpne spørsmål. Innholdet i undervisningsopplegget vil bestå av ressurser som film, tekst, oppgaver og illustrasjoner. Verktøyet vil kunne tas i bruk kostnadsfritt for brukerne og gjøres tilgjengelig på en kjent plattform med et stort nedslagsfelt. Forsterkningen vil sikre at undervisningsopplegget tilrettelegges og gjøres relevant for norske brukergrupper som barn og unge, foreldre, lærere og voksne som jobber med barn og benyttes på flere arenaer som eksempelvis i klasseromsundervisning og på foreldremøter. Arbeidet med videreutviklingen av verktøysettet fra DigiGen til et fullverdig opplegg for målgruppene i Norge vil gå parallelt med det løpende arbeidet og i tett samarbeid med forskerne i DigiGen. Det gjennomføres blant annet 3 workshops for forsterkningsprosjektet i forbindelse med planlagte møter i det Europeiske konsortiet. Dette vil sikre tett integrasjon mellom forsterkningsprosjektet og det pågående Horizon2020 prosjektet. Produksjon av casemateriale vil være basert på hovedfunn og innsikter fra data og analyser fra arbeidet i DigiGen og utformes i samarbeid og dialog med forskerne.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder