Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H2Konstabel - Brann og redningsetater håndterer hendelser og ulykker med hydrogen.

Alternativ tittel: H2Konstabel - Fire departments handles incidents and accidents with hydrogen

Tildelt: kr 0,73 mill.

H2Konstabel er et formidlingsprosjekt som forsterker effekten av det EU H2020 finansierte prosjektet HyResponder (hyresponder.eu). I Norge er det i dag økende aktivitet innen hydrogenøkonomien. Det planlegges hydrogenproduksjon og hydrogenlagring mange steder i landet. Det er planer om hydrogendrevne ferjer og skip og en utvidet flåte av personbiler og tyngre kjøretøy drevet av hydrogen. All denne aktiviteten krever at landets nødetater stiller godt rustet til å håndtere hendelser og ulykker knyttet til disse nye teknologiene. Akkurat her skal H2Konstabel bidra ved kunnskap og erfaringer som deles med hele Norge. Prosjektet skal nemlig utarbeide leksjoner innen praksis og teori og reise og oppsøke mange an landets kommunale brannvesen slik at nytten blir størst og når frem til dem som skal håndtere hendelser og ulykker. Bakgrunnen for H2Konstabel kommer fra HyResponder, også kalt «train the trainers». Der utarbeides det 12 teoretiske leksjoner for fire forskjellige kunnskapsnivåer: Konstabel, Utrykningsleder, Innsatsleder og Spesialist. I tillegg møtes 2 erfarne brannmenn fra 10 europeiske land en uke i Frankrike for å trene på et spesialisert øvelsesfelt for hydrogen-ulykker. Alt dette bringes videre inn i H2Konstabel og dermed hjem til alle norske brannvesen. Undervisningen skal både gis online og fysisk. Det legges opp til 13 fysiske workshops, hvor den teoretiske undervisningen gis fra Universitetet i Sørøst-Norge ved André Gaathaug og den praktiske og taktiske erfaringen gis fra Tor Arne Elvrum. Han er en av landets mest erfarne brannmenn med en lang og bred erfaring fra både Oslo Brann og Redningsetat og som underviser på Norges Brannskole.

H2Konstabel skal bidra til en bedre håndtering av ulykker og hendelser hvor hydrogen er involvert. Det er to sentrale utfordringer hvor prosjektet bidra gjennom erfaring og kunnskapdeling. Den første er: Hvordan skal brannetatene håndtere hendelser og ulykker hvor hydrogen er involvert? Det er nødvendig å dele erfaring og kunnskap om dette for å følge opp Norges satsing på økt hydrogenverdiskapning som et verktøy for å redusere klimagassutslippene. Den andre sentrale utfordringen som også løses er knyttet til brann og redningsetatenes kommunale og desentraliserte organisering. Det er 50% deltidspersonell i brannetatene og de er ansatt ute i landets kommuner. H2Konstabel skal oppsøke personell nært der de arbeider og tilby en tilpasset og enhetlig opplæring. Alt opplæringsmateriell er en levering fra Horisont 2020 prosjektet HyResponder. H2Konstabel bringer det videre ut til alle de som trenger det i Norge. I hovedsak er det tiltenkt å gi erfaringsdeling og kunnskapsoverføring til kommunale brann og redningsetater, men det vil også være relevant og tilgjengelig for industrielle industrivern og beredskapsenhenter. Erfaringsdelingen og undervisningen skal gis av en forsker fra USN med erfaring innen hydrogensikkerhet, og en av landets fremste brannmenn med erfaring innen operativ og strategisk arbeid. Aktivitetene som er planlagt inkludere noe planlegging og forberedelser. Størsteparten av arbeidet vil være knyttet til gjennomføring av 4 nettbaserte workshops og 13 fysiske workshops. De skal nå ut og hjem til mange av etatene i Norge med et spesielt fokus på deltidspersonell (deltidspersonell utgjør ca. 50% av brannmenn i Norge).

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder