Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

AQUACONNECT – Connecting AQUACOSM-plus to Norwegian society

Alternativ tittel: AQUACONNECT - Knytter AQUACOSM-plus til norsk samfunnet

Tildelt: kr 0,79 mill.

Vi bor på en blå planet med elver, fjorder og hav. Disse akvatiske økosystemene, er livgivende med alger som produserer oksygen og også danner grunnlaget for alle høstbare ressurser i sjø- og ferskvann. Økosystemene er imidlertid truet av både klimaendringer og forurensing som vi ikke alltid forstår rekkevidden av. For å øke vår egen forståelse gjør vi eksperimenter i laboratoriet eller felt. Laboratorieeksperimenter er en overforenkling mens felteksperimenter ofte blir så kompliserte at vi ikke kan trekke sikre konklusjoner. Derfor har vi tatt i bruk en mellomting av de to, nemlig mesokosmestudier. Et mesokosmos er en eksperimentell enhet som fylles med vann fra miljøet vi ønsker å undersøke. Vi lager på den måten et lite, kontrollerbart, men fremdeles komplekst økosystem, som vi så kan manipulere på ulike måter. Vi kan for eksempel øke temperaturen og observere hvilke effekter det har sammenliknet med en kontrollenhet hvor temperaturen ikke endres, men ellers er helt lik. Like viktig som å forstå resultatene av slike typer eksperimenter er det å kommunisere funnene til forvaltere, undervisnings- og skolesystem og media. Hovedhensikten med AQUACONNECT er å forbedre, forenkle og tilpasse formidlingen av slik forskning til ulike grupper i samfunnet. Vi vil arrangere et seminar der vi samler ulike yrkesgrupper som alle har en felles interesse for akvatisk forskning og formidling av dette. På seminaret vil vi diskutere og komme frem til best mulig metodikk for å kommunisere både med hverandre og med samfunnet forøvrig. En annen viktig del av prosjektet er å produsere vitenskapelig skisser og bilder fra mesokosmeforskningen inkludert nøkkelorganismene i de miljøene vi undersøker. Målsetningen med dette er å øke både forståelse og interesse for miljøet for på den måten å fremme bærekraftig forvaltning av disse viktige og vakre miljøene.

Global aquatic ecosystems are facing a number of challenges related to climate change and human induced impacts. AQUACOSM-plus seeks to provide the infrastructure through mesocosms (experimental enclosure systems) to understand how these stressors will impact entire ecosystems, but also to develop technology and innovative solutions to tackle these grand challenges. The AQUACOSM-plus project aims to bring together a research community specialised in mesocosm-based research covering fresh and marine ecosystems, across the entirety of Europe. The purpose of AQUACONNECT is to enhance the communication of aquatic and mesocosm-based research to Norwegian stakeholders, including the media, educators at different levels and the general public. The main method for this will be to host a workshop in November 2022 where we bring together researchers from academia and industry, the media, and education providers to develop and share best practices for communicating science to different audiences and stakeholders. We will also create scientific illustrations of mesocosm experiments and important biological organisms from aquatic ecosystems to design an activity for school children.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler