Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

HYDROGENi – Norwegian centre for hydrogen and ammonia research and innovation

Alternativ tittel: HYDROGENi - Norsk forsknings- og innovasjonssenter for hydrogen og ammoniakk

Tildelt: kr 200,0 mill.

HYDROGENi, norsk forsknings- og innovasjonssenter for hydrogen og ammoniakk, skal gå i spissen for forskning og innovasjon for å underbygge klima og energimålsettingene til Norge i en internasjonal kontekst. Dette omfatter et sikkert fremtidig energisystem med produksjon av hydrogen (H2) fra fornybar energi og fra naturgass med CCS, samt transport, lagring og distribusjon av H2 i gass- og flytende form og som ammoniakk (NH3) inkludert sluttbruk i industri og maritim sektor. Dette vil bane vei for hydrogen- og hydrogenbærere i sektorer med høy tiltaksterskel. HYDROGENi omfatter fire forskningsområder: Kostnadseffektiv og skalerbar produksjon; Transport og lagring; Sluttbruksteknologier samt Sikkerhet og materialintegritet. En integrerende aktivitet omfatter verdikjede- og bærekraftsvurderinger og industrirelevante brukercases for å bygge bro mellom forskning og innovasjon. HYDROGENi forskningen utføres i samarbeid med 50 ledende industriaktører som dekker hele H2/NH3 verdikjeden, inkludert store energiselskaper, industri og kraftselskaper, leverandører, maritime aktører og oppstartsbedrifter. Det skal utdannes 35 doktorer/postdoktorer og rundt 100 MSc/BSc som vil levere kapasitet til et område i stor vekst. Samarbeid med 27 internasjonale FoU-aktører vil stimulere til internasjonal relevans og et bredt nedslagsfelt. HYDROGENi har som målsetting å bringe frem minst 50 innovasjoner som vil gi grunnlag for nye arbeidsplasser i bærekraftig industri i Norge. Dette vil også sette ny og eksisterende industri i stand til å utnytte det store potensialet for økt eksport av teknologi, løsninger og energibærere, og bidra til en robust og fleksibel norsk hydrogeninfrastruktur. Videre vil HYDROGENi fremme samfunnsengasjement gjennom tydelig formidling, gi åpen og vitenskapsbasert kunnskap som innspill til politikkutforming for introduksjon og bruk av ulike hydrogenteknologier. Dette vil også øke offentlig bevissthet om hydrogenets rolle i den grønne energiomstillingen.

HYDROGENi, the Norwegian research and innovation centre for hydrogen and ammonia, will spearhead research and innovations needed to fulfil the 2030 and 2050 visions of the Norwegian hydrogen roadmap. This extends to a future energy system incorporating the production of hydrogen (H2) from renewables and from natural gas with CCS, and the transport, storage and distribution of H2 in gaseous and liquid form and as ammonia (NH3) with corresponding end use. This will pave the way for H2 and H2 carriers also in hard-to-abate sectors. There will be four research areas: Cost-efficient and scalable production; Transport and storage; End-use technologies; Safety and material integrity. An Integrating Activity will comprise value chain- and sustainability assessments and industry-relevant user cases to bridge research and innovation with applications. The HYDROGENi consortium comprises leaders in their respective fields. The research will be carried out in collaboration with a team of 50 leading industry actors that cover the whole H2/NH3 value chain, including major energy companies, industry and power companies, vendors, maritime operators, start-ups and consultancies. 35 PhDs/postdocs and 100 MSc/BSc will be educated. Collaboration with 27 international R&D institutions will further stimulate high-impact research. The HYDROGENi research is expected to result in at least 50 innovations that will provide the basis for new skilled jobs in sustainable businesses in Norway, enable new and existing industry to exploit the vast potential for increased exports of technology, solutions and energy carriers, and contribute to a robust and flexible Norwegian H2 infrastructure. Furthermore, HYDROGENi will promote societal engagement through clear dissemination, provide open and science-based knowledge as input to policy design for the introduction and use of various H2 technologies, and raise public awareness to the role of H2 in the green energy transition.

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi