Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PentaHelix - bedre klimaplaner

Alternativ tittel: PentaHelix - bedre klimaplaner

Tildelt: kr 0,78 mill.

Kommunale klimaplaner er grunnsteinen i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å planlegge for hvordan de skal redusere klimagassutslipp, energieffektivisere, bidra til økt produksjon av fornybar energi, og tilpasse seg et klima i endring. Men kvaliteten på det kommunale planverket har stor variasjon, og selv med de beste planer er det utfordrende å komme fra plan til handling. PentaHelix-metoden er utviklet i samarbeid med partnere i Kroatia, Belgia, Latvia og Spania, og bidrar til å gi klimaplaner som er tids- og kostnadseffektive for kommunene å utvikle, setter ambisiøse mål, er godt forankret i hele samfunnet, bidrar til bedre samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og kommunegrenser, og i større grad blir gjennomført. EU-prosjektet ble avsluttet høsten 2021, men med støtte fra Forskningsrådet kan norske kommuner få bistand både til å utnytte resultatene gjennom å benytte PentaHelixmetoden og -verktøy, og få hjelp til å utvikle klimaplaner som oppfyller europeiske krav satt gjennom Covenant of Mayors. På denne måten vil stadig flere norske kommuner kunne delta aktivt i europeiske nettverk og prosjekter, og få både faglig og økonomisk støtte til å gjennomføre omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Hovedmålet med prosjektet vårt er å bidra til at norske kommuner får utarbeidet bedre klimaplaner, og får en lavere terskel for å delta i internasjonale klimaprosjekter. Gjennom Horisont2020-prosjektet PentaHelix, som ble avsluttet i september 2021, har vi bistått en rekke kommuner med å utvikle bedre klimaplaner. Uten gode klimaplaner, som stemmer overens med EUs krav til Strategic Energi and Climate Action Plans (SECAP), er det stadig vanskeligere å få innvilget støtte til klimaplanprosjekter fra HorisontEuropa. Mange norske klimaplaner oppfyller disse kravene, andre trenger en oppdatering for å oppfylle både norske og europeiske krav, men svært få norske kommuner har fått godkjent sine klimaplaner hos EUs hovedplattform for klimaplanlegging Covenant of Mayors. Dette gjør at norske kommuner blir mindre attraktive partnere, og gjør at terskelen for å gå inn på denne arenaen blir unødvendig stor. PentaHelix-metoden vist seg å fungere godt for kommunene som har testet den. Den har gitt gode klimaplaner som er enkle å kommunisere, og ikke minst; klimaplaner som faktisk blir gjennomført. Her har partnerskapsmodellen til Klimapartnere stått helt sentralt, og gitt en ramme for strukturert medvirkning fra alle typer samfunnsaktører. Gjennom dette prosjektet vil vi gi alle norske kommuner enkel tilgang på alt materiell, verktøy og kunnskap som er utviklet gjennom PentaHelix-metoden, finne løsninger som gjør det enklere for norske kommuner å delta i europeiske klimaplannettverk og prosjekter, bidra til kunnskapsbygging hos både kommunene og samfunnsaktørene som skal delta i klimaplanprosessene, og bistå flere kommuner i å utvikle gode klimaplaner som faktisk blir gjennomførte.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler