Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strength2Food FORSTERK

Alternativ tittel: Strength2Food FORSTERK

Tildelt: kr 0,79 mill.

Strength2Food FORSTERK skal bidra til økt kunnskap og dialog om bærekraftige matsystemer i Norge. Prosjektet bygger på resultatene fra Strength2Food prosjektet som ble avsluttet i 2021. I alt 12 europeiske og 2 asiatiske land deltok i prosjektet som konsentrerte seg om opprinnelsesmerking og økologisk mat, offentlige innkjøp i form av skolemat samt ulike former for direktesalg fra produsent til forbruker. Prosjektet fikk svært positiv evaluering spesielt på grunn av arbeidet med resultatformidingen. Forsterkingsprosjektet skal videreformidle disse resultatene og undersøke hva bærekraftighet betyr i det norske matsystemet gjennom egne faktaark, podkaster og fagartikler som rettes mot forbrukere, småskalaprodusenter, myndigheter og kunnskapssektoren. Det vil bli arrangert to workshops der målet er å utvikle et samarbeid mellom ulike aktører i matsystemet for å finne nye, bærekraftige løsninger. Prosjektet ledes av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og involvere en referansegruppe bestående av Lofoten Mat, Salgslaget, Universitet i Sørøst-Norge og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

-

Strength2Food FORSTERK skal styrke kunnskapen og fremme dialogen om bærekraftige matsystemer i Norge gjennom å formidle resultatene fra hovedprosjektet Strength2Food og tilgjengeliggjøre dem for norske brukere. Strength2Food hadde mål om å gi forskningsbaserte anbefalinger innenfor tre spesifikke politikkområder i EU: kvalitetspolitikken for landbruksprodukter, offentlige matinnkjøp og stimulere til korte forsyningskjeder for mat. Prosjektet fikk svært positiv evaluering spesielt på grunn av arbeidet med resultatformidingen. En tilrettelegging for norske forhold vil øke nytteverdien av denne formidlingen ytterligere. Strength2Food FORSTERK sikter på å nå ulike brukergrupper gjennom skreddersydd formidling i form av faktaark, podkaster, workshops og bokbidrag. Prosjektet vil bidra til å dekke behovet for grunnleggende kunnskap om hva bærekraftighet betyr i det norske matsystemet og hvordan ulike typer virkemidler (for eksempel merkeordninger) og initiativer (for eksempel direktesalg) kan støtte opp om et mer bærekraftig matsystem. De viktigste målgruppene er forbrukere, småskala produsenter, myndigheter og kunnskapsinstitusjoner (FoU, utdanning, veiledningstjeneste m.m.). Prosjektet ledes av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og støttes av en referansegruppe bestående av representanter fra LofotenMat SA, Salgslaget AS, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Universitetet i Sørøst-Norge.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder