Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Geothermal energy media dissemination building on the H2020 GEMex project

Alternativ tittel: Mediaformidling av geotermisk energi som bygger på H2020 GEMex prosjektet

Tildelt: kr 0,80 mill.

Dette forslaget er for oppsøking til ulike deler av det norske samfunnet for å dele resultatene fra EU Horizon-2020 «GEMex»-prosjektet, spesielt fordi mange av resultatene også kan være nyttige i Fastlands-Norge for geotermisk lavtemperatur, og på den norske Hylle for O&G. GEMex var et 4-årig samarbeid mellom europeiske og meksikanske forskere og industri for å løse utfordringer knyttet til høytemperatur geotermiske felt, ved å bruke to vulkanske kalderafelt i Mexico som eksempler. Fra Norge deltok både NORCE og IFE. NORCE arbeidet med metoder for å forutsi plasseringen og orienteringen til åpne forkastninger og brudd som ville frakte varme væsker i det 2 km dype reservoaret; disse ville være boremål. IFE jobbet med kjemiske sporstoffer som kunne spore strømmen av de supervarme væskene fra en brønn til en annen gjennom bruddene. Norce jobbet også med geofysiske metoder for å oppdage dype væsker, men det er ikke et mål med dette forslaget. Vi føler at norsk offentlighet vil være interessert i utforskning av supervarme geotermiske farvann nær vulkaner, deres bruk for å generere grønn strøm, likheter med leting etter og produksjon av olje, forhold til klima og grønn energiomstilling. Vi forventer også interesse for feltkartlegging, dronebaserte virtuelle utslag og høyteknologiske kjemiske sporstoffer. Mange av teknikkene vi brukte i Mexical kan være nyttige for å forbedre geotermiske systemer her i Norge. Derfor planlegger vi artikler i aviser og tekniske magasiner. Det er mange muligheter for norsk industri til å bruke sin olje- og gasskunnskap til å gå over til geotermisk energi, derfor planlegger vi en vitenskap møter industrikonferanse. Til slutt, for å profilere norsk ekspertise og bidrag på internasjonalt plan så vel som hjemme, planlegger vi flere artikler i akademiske tidsskrifter. Disse artiklene vil også dekke anvendelsen av «GEMex»-metodene for å fremme bruken og effektiviteten av bakkevarmepumper i Norge.

This proposal is for outreach to various segments of the Norwegian society to share the results of the EU Horizon-2020 "GEMex" project, especially because many of the results can also be useful in mainland Norway for low-temperature geothermal, and on the Norwegian Shelf for O&G. GEMex was a 4-year collaboration between European and Mexican researchers and industry to solve challenges inherent to high-temperature geothermal fields, using two volcanic caldera fields in Mexico as examples. From Norway, both NORCE and IFE participated. NORCE worked on methods to predict the locations and orientations of open faults and fractures that would carry hot fluids in the 2-km-deep reservoir; these would be drilling targets. IFE worked on chemical tracers that could track the flow of the super-hot fluids from one well to another through the fractures. Norce also worked on geophysical methods to detect the deep fluids, but that is not an objective of this proposal. We feel that the Norwegian public would be interested in the exploration of superhot geothermal waters near volcanoes, their use to generate green electricity, the similarities to the exploration for and production of oil, relation to climate and the green energy transition. We expect interest also in the field mapping, drone-based virtual outcrops and high-tech chemical tracers. Many of the techniques we used in Mexico can be useful to improve geothermal systems here in Norway. Thus we plan articles in newspapers and technical magazines. There are many opportunities for Norwegian industry to use their oil-and-gas know-how to transition to geothermal, thus we plan a science-meets industry conference. Lastly, to profile the Norwegian expertise and contributions on the international plane as well as at home, we plan several papers in academic journals. Thes articles will also cover the application of the "GEMex" methods to advancing the use and efficiency of ground-sourced heat pumps in Norway.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler