Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of Pyxy.ai results and applying them to the Norwegian healthcare context

Alternativ tittel: Utnyttelse av Pyxy.ai prosjektresultater med tilpasning til det norske helsevesenet og helseteknologimiljøet

Tildelt: kr 0,80 mill.

Pasienter med KOLS og hjertesvikt medfører stadig økende kostnader for helsevesenet, og er blant de mest sårbare pasientgruppene slik vi har sett under covid-19-krisen. I det Horizon2020-finansierte prosjektet, PyxY.ai, jobber Medsensio, Helgelandssykehuset og 5 andre europeiske partnere med utvikling av en løsning som kombinerer AI-algoritmer med multiparametrisk medisinsk utstyr og en plattform for digital fjernmonitorering. Løsningen vil gi bedre forutsetninger for å behandle et større antall pasienter på lavere omsorgsnivå. Gjennom bruk av digital pasientoppfølging og monitorering vil løsningen øke helsevesenets kapasitet til å nå ut til flere pasienter over lengre avstander uten å øke ressursbruk. Dette er svært relevant for planlegging av å håndtere eldrebølgen med økende antall av kroniske pasienter, post-covid pasienter eller neste pandemi. Plattformen for digital monitorering av kroniske hjerte- og lungesykdommer vil ha en betydelig innvirkning på helsesektoren og samfunnet både i EU og Norge i form av kostnadsbesparelser og økt behandlingskvalitet. Dette prosjektet har som mål å øke innflytelsen av prosjektet PyXy.ai gjennom aktiviteter som vil fremheve de norske partnernes bidrag og resultater: vitenskapelige og kliniske funn, løsningens fordeler og verdiforslag, og tilgang til de innsamlede kliniske datasettene. Dette vil fremme innovasjon i det norske helsevesenet og helseteknologimiljøet, skape og dele ny medisinsk kunnskap, utvide kompetanse til helsepersonell i bruk av medisinsk programvare med AI, og føre til nye FoU- og innovasjonsprosjekter med potensiell støtte fra Horisont Europa og nasjonale institusjoner.

The pyxy.ai project is a H2020-funded project with the primary objective to mature, optimise and demonstrate an AI-powered cloud-based system for patient’s lung health assessment and surveillance, which integrates an intelligent sensor device PyXy and software with novel machine learning algorithms to increase the efficiency and quality of care delivery to chronically ill patients. It will bring about significant impacts in the healthcare sector in terms of public health preparedness and response, improving health surveillance and care under a pandemic situation as well as in routine chronic care management in the evergrowing elderly community. This means impact on national, international and global levels. The project results will also include a new clinical dataset with longitudinal multiparameter data from both chronic cardiorespiratory and COVID-19 patients, scientific, clinical findings around exacerbations and chronic disease management, the validation activities’ results, and a plan for international commercialization. The Norwegian participation in the project is represented by Helgeland Hospital (clinical partner) as WP participant and Medsensio AS (innovative SME) leading WP on the development of software-as-medical-device with novel AI algorithms aimed to automatically detect parameters of changes in the patient’s lung/health which none of the existing digital care/home monitoring providers can deliver today. With the added value stemming from such novel methods, we see a need for supplementary funding for additional activities which will highlight the contribution and achievements of the Norwegian partners: scientific, clinical findings, opportunities and benefits of Medsensio’s solution, and access to the collected clinical data. This will encourage innovation in the Norwegian health care sector, share new medical knowledge, and give opportunities for new R&D and innovation projects with potential support from the EC’s and national funding programs.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler