Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Autonomous Inspection Hub

Alternativ tittel: Autonomous Inspection Hub

Tildelt: kr 0,80 mill.

PILOTING var et Horizon 2020-prosjektet med mål å øke effektiviteten, sikkerheten og kvaliteten på inspeksjon og vedlikehold ved bruk av robotløsninger som ble avsluttet i 2023. Ifølge Statens vegvesen stenges norske riksvegstunneler over 500 meter cirka en gang i måneden, hovedsakelig grunnet kontroll og vedlikehold. Reduksjon av inspeksjonstiden, og økning av inspeksjonskvaliteten, vil dermed ha stor samfunnsnytte grunnet økt sikkerhet, redusert ulempe for trafikanter og reduserte kostnader til omdirigering og kolonnekjøring. I dette prosjektet har vi formidlet og demonstrert resultater fra PILOTING til norske aktører bestående av infrastruktureiere, bedrifter som utfører inspeksjon og vedlikehold og bedrifter som jobber med autonome systemer. Vi har vist frem hvordan resultatene fra PILOTING kan brukes, støttet av a) en interaktiv visualisering som illustrerer løsningene utviklet i Horizon 2020-prosjektet, og b) en sensorpakke som er lik den som brukes i prosjektet. Målet med den interaktive visualiseringen er å nå frem til en bred gruppe interessenter. Vi har en applikasjon for virtuell virkelighet (VR) tilgjengelig for Meta Quest fra Metas App Lab under navnet Autonomous Inspection Hub hvor det er mulig å teste inspeksjon av tunnel med en selvkjørende bil og drone. Det er også en enklere versjon tilgjengelig via en nettside (controltherobot.com). Sensorpakken kan brukes til å ta testopptak av aktørenes infrastruktur for å kunne forstå, tilrettelegge og imøtekomme spesielle utfordringer aktørene har hos seg. Den har blitt testet i et par norske tunneler for å demonstrere mulighetene med den nøyaktige posisjoneringen og vurdering av kvalitetskrav til sensorer for inspeksjonsoppgaver.

Å redusere tidsbruken for inspeksjon og vedlikehold har stor samfunnsnyttig verdi ettersom stengte tunneler ofte er til stor ulempe for trafikanter, og i tillegg til kostnader til selve inspeksjonsjobben går det med store ressurser til omdirigering og kolonnekjøring. Hyppigere digitalisert innsamling av sensordata fra infrastruktur vil og lede til høyere kvalitet på inspeksjon og effektivere vedlikehold. Ved å benytte andre typer sensorer enn i dag, slik som termisk kamera og jordgjennomtrengende radar (GPR), vil man i tillegg øke antall inspeksjonsoppgaver som kan automatiseres som igjen kan øke tryggheten til tunellen. Ved å øke kvaliteten på inspeksjonen vil man også bedre kunne tilpasse nødvendig vedlikehold, slik at man både kan unngå skader på infrastruktur og unngå unødvendig vedlikehold. Forsterkningsprosjektet har skapt muligheter til samarbeid mellom norske aktører innenfor inspeksjon og vedlikehold og det planlegges for fortsatt utvikling som kan gi en styrket stilling for norsk industri og skape nye arbeidsplasser. Med Norges store antall tunneler er det et område hvor det er ønskelig for norsk industri og forskningsmiljø å drive utviklingen.

PILOTING er et EU-prosjekt som har som mål å øke effektiviteten, sikkerheten og kvaliteten på inspeksjon og vedlikehold. Ifølge Statens vegvesen stenges norske riksvegstunneler over 500 meter cirka en gang i måneden, hovedsakelig grunnet kontroll og vedlikehold. Reduksjon av inspeksjonstiden, og økning av inspeksjonskvaliteten, vil dermed ha stor samfunnsnytte grunnet økt sikkerhet, redusert ulempe for trafikanter og reduserte kostnader til omdirigering og kolonnekjøring. I dette prosjektet vil vi opprette klynge av norske aktører bestående av infrastruktureiere, bedrifter som utfører inspeksjon og vedlikehold og bedrifter som jobber med autonome systemer. Vi vil veilede disse i bruk av resultatene fra PILOTING, støttet av a) en interaktiv visualisering som illustrerer løsningene utviklet i Horizon 2020-prosjektet, og b) en sensorpakke som er lik den som brukes i prosjektet. Målet med den interaktive visualiseringen er å nå frem til en bred gruppe interessenter. Ved hjelp av denne typen spillteknologi kan man forklare komplekse løsninger på en forståelig or rask måte, som i tillegg fenger mottakeren. Det vil også være mulig å gjøre tilpasninger som illustrerer spesialbehov enkelte aktører har, på en kostnadseffektiv måte. Hvis man har utstyr for virtuell virkelighet (VR) tilgjengelig, vil visualiseringen kunne vises der, men den vil også være tilgjengelig via en nettside og mobil, i tillegg til at det vil produseres en video. Sensorpakken som kjøpes inn vil kunne brukes til å ta testopptak av aktørenes infrastruktur for å kunne forstå, tilrettelegge og imøtekomme spesielle utfordringer aktørene har hos seg. Et eksempel på dette er utfordringer knyttet til snø - tunneltestene som utføres i EU-prosjektet gjøres i sommerhalvåret i Hellas hvor dette problemet antas å være betydelig mindre enn i Norge på vinterstid.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder