Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Natur og livsmestring i barnehagen. Hvordan kan ansatte bruke naturen i arbeidet med barns livsglede, mestring og sosiale kompetanse?

Alternativ tittel: Nature and well-being in ECEC. How can employees use nature in their work with childrens well-being, mastery and social competence?

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

333244

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Målet med doktorgradsprosjektet er å undersøke hvordan barnehagen kan styrke barns opplevelse av trivsel, livsglede og mestring gjennom bruk av naturen som leke- og læringsarena. Bruk av naturen er positivt for barns helse og utvikling, men det er behov for å vite mer om hvordan ansatte i barnehagene kan anvende naturens muligheter. Det vil være viktig å undersøke hvordan barnehagelæreres pedagogiske tilnærminger og aktiviteter i naturen bidrar til at barn opplever glede, lykke, selvtillit, og håndterer motgang og problemløsning. Prosjektet skal undersøke tre spørsmål. 1) Hva forteller eksisterende teori og forskning om barnehageansattes bruk av natur i pedagogisk arbeid? 2) Hvordan bruker barnehageansatte naturens muligheter i det daglige arbeidet? 3) Hvordan kan forsker og barnehagelærere i samarbeid utvikle kunnskap om pedagogiske tilnærminger og aktiviteter i naturen som bidrar til å styrke barns opplevelse av trivsel, livsglede og mestring? Doktorgradsprosjektet vil knytte natur og pedagogikk sammen på en praksisnær måte. Resultatene vil være systematiske og målrettede, og nyttige for alle ansattgrupper i barnehagen, uavhengig av utdannelse og erfaring. I tillegg vil kunnskapen som utvikles være relevant og anvendelige for barnehageeiere, beslutningstakere, lærerutdanning og andre som ønsker å videreutvikle det pedagogiske arbeidet med barn i naturen.

Bruk av naturen er positivt assosiert med barns trivsel og utvikling. For at barnehagene skal kunne utnytte det potensialet som finnes i naturen, vil dette prosjektet undersøke hvordan barnehageansatte kan styrke barns psykologiske forutsetninger for livsglede, mestring og sosial kompetanse gjennom naturens bruks- og samspillsmuligheter. Prosjektet vil gjennomføres som en offentlig ph.d ved barnehagestiftelsen Kanvas og være assosiert med forskergruppen SELMA (Universitetet i Stavanger). SELMA har kompetanse på begrepene livsglede, mestring og sosial kompetanse og kan bidra til veiledning og utvikling av prosjektets kjerneområder. Prosjektet vil være artikkelbasert. Artiklene og metodikken vil følge tre forskningsspørsmål: En litteraturstudie, en observasjons- og intervjustudie og en fokusgruppestudie. Litteraturstudien vil undersøke naturens potensial for barnehageansattes pedagogiske arbeid. Observasjons- og intervjustudien vil undersøke hvordan barnehageansatte bruker naturens bruks- og samspillsmuligheter. Fokusgruppestudien vil i samarbeid med praksisfeltet, og med utgangspunkt i teori fra litteraturstudien og empiri fra observasjons- og intervjustudien, undersøke hvilke didaktiske tilnærminger som bidrar til å styrke de psykologiske forutsetningene for barns livsglede, mestring og sosiale kompetanse i naturen. Resultatene fra prosjektet vil være målrettede og systematiske, og relevant for alle som ønsker å styrke barns mentale helse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet med barn i naturen.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder