Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Brukerstyrt personlig assistanse og seksualitet – mulighetsskaper eller brems?

Alternativ tittel: Personal assistance and sexuality, how does people with disability negotiate their sexual lives?

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

333444

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Fysisk funksjonshemmede med assistansebehov oppfattes ofte av samfunnet som at de ikke har en seksualitet. I Norge er det ingen offisiell politikk på hvordan seksualitet skal håndteres i kommunale helse og omsorgstjenester. Mange fysisk funksjoshemmede innvilges brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som er en annerledes måte å organisere praktiske assistanse, målet er selvstendighet og samfunnsdeltagelse. Det å finne seg en partner, date og ha et liv i samspill med andre er noe de fleste tar som en selvfølge for mange med fysiske funksjonshemminger er en helt avhengig av praktisk og personlig bistand fra assistenter for å kunne ha et aktivit seksualliv og ha en partner. Assistentees arbeidsoppgaver handler om realisering av assistansemottakers liv. Dette er relativt uproblematisk når det handler om handling, husarbeid og fysisk aktivitet, men hvordan stiller assistentene seg til oppgaver rundt arbeidsleders seksualitet. Hvordan opplever assistanse mottaker det er å skulle navigere i sonen mellom hva en ønsker og har behov for, men samtidig være en profesjonell leder for egne assistenter. I doktorgradsprosjektet "Brukerstyrt personlig assistanse og seksualitet – mulighetsskaper eller brems?" undersøkes det i tre studier hvordan fysisk funksjosnhemmede med assistansebehov og deres assistenter forholder seg til og navigerer i problemstillinger rundt seksualitet og assistanse.

Brukerstyrt personlig assistanse er en rettighetsfestet tjeneste for personer med et stort og langvarig assistansebehov, i motsetning til andre tjenester er målsetningen likestilling, samfunnsdeltagelse og et meningsfulltliv med andre. Arbeidsleder er den funksjonshemmede selv som er i stand til å lede sine egne assistenter. I dette prosjektet undersøker hvordan arbeidsledere og assistenter forholder seg til seksualitet, seksuell helse og intimitet. Dette er særlig viktig da funksjonshemmede ofte opplever dårligere seksuell helse enn normbefolkningen. Målet med prosjektet er å innhente kunnskap som kan bruker til å utvikle verktøy og rutiner for oppfølging av arbeidsleder og assistenter rundt tematikken. prosjektet benytter seg av mixed methods og består av tre studier. Den første studien er en kvantitativ datainnsamling fra arbeidsledere og assistenter. Målet ved spørreundersøkelsen er å avdekke om assistenters tilstedeværelse er begrensende for arbeidsleders mulighet til å leve ut egen seksualitet, samt undersøke hvilke holdninger personer som arbeider som assistent har til funksjonsvariertes seksualitet. I studie 2 gjennomføres det adskilte fokusgruppediskusjoner med arbeidsledere og assistenter. Fokusgruppene presenteres data fra kvantitativ fase som danner grunnlag for diskusjon. Særlig vil det diskuteres hvordan arbeidsleder kan være en profesjonell leder og samtidig ivareta sin seksuelle helse. Analysene fra fokusgruppene og den kvantitative undersøkelsen danner grunnlag for studie 3. Studie 3 består av dybdeinterjuver med arbeidsledere. I studie 3 er fokuset konkrete erfaringer, samt å avdekke løsninger og muligheter for å skape gode parforhold/nære relasjoner med assistenter på tilskuerbenken. Funnene fra de tre studiene vil sammenfattes for å besvare prosjektets problemstilling. Prosjektet vil bidra til å sikre at utfordringer knyttet til god seksuell helse som arbeidsleder blir løftet opp på et systemnivå, samt åpne for utvikling av BPA-tjenesten.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd