Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Multi-criteria assessment, decision support and management tools for sustainable circular mixed farming systems for dairy production

Alternativ tittel: Flerkriterievurdering, beslutningsstøtte og styringsverktøy for bærekraftige og sirkulære produksjonssystemer for melk og storfekjøtt

Tildelt: kr 5,1 mill.

Kombinert produksjon av melk og storfekjøtt er bærebjelken i mange europeiske land. Produksjonssystemet er samtidig under press som en betydelig kilde til utslipp av klimagasser og gjennom endringer i forbruksmønsteret mot et mer plantebasert kosthold. Dagens produksjonssystem er heller ikke spesielt sirkulært gjennom sin avhengighet av innkjøpt kraftfôr og mineralgjødsel. Dette er noen av utfordringene DairyMix adresserer ved å utvikle beslutningsstøtte, modeller og styringsverktøy for bønder og aktører. DairyMix bruker en systemtilnærming for bærekraftige produksjonssystemer tilpasset sentrale europeiske melkeregioner med overførbarhet utenfor Europa. I prosjektet vil vi samarbeide med melkebruk i alle partnerland og hente inn data fra disse. Metoder inkluderer blant annet det elektroniske fjøsklima- og utslippskontrollverktøyet OTICE, maskinlæring, livssyklusanalyse, modellering og flerkriterieanalyse. Analyser av karbon- og næringsutnyttelse, sirkularitet samt miljømessige og økonomiske konsekvenser grunnlaget for flerkriterievurdering basert på indikatorer for sirkularitet og effektiv ressursbruk med vekt på avveininger (trade-offs) og synergier. DairyMix vil være vert for en interaktiv applikasjon, MilKey/DairyMix-multiaktørplattformen, for å analysere gårdsdata og for å evaluere effekter av endringer i oppdrettspraksis på gård og regionalt nivå med hensyn til miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige bærekraftindikatorer. Applikasjonen vil ha bønder og andre interessenter i jordbruket som målgruppe, og vil også være relevant for samfunnet og beslutningstakere. DairyMix ledes av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Irland, Italia, Polen og Frankrike.

Dairy production systems (DPS) are an essential backbone of European agriculture. DairyMix applies a systems approach for sustainable dairy production systems that are targeted to key European regions and beyond. DairyMix is structured in five work packages. WP1 is dedicated to coordination and management. Case studies, data from the extensive DATAMAN database, Eurostat data and data from OTICE, the online barn climate and emission control tool will be collected and analysed in WP2. WP2 data are then fed into WP3 for detailed modelling analysis on carbon and nutrient utilization and circularity of mixed farming systems for dairy production. WP4 brings WP2 and WP3 together for a multi-criteria assessment of mixed farming systems for dairy production based on indicators for circularity and efficient resource use developed in WP2 and WP3. WP5 details a range of communication and dissemination activities and hosts the interactive web application - the MilKey/DairyMix platform - to analyse farm data and to evaluate effects of changes in farming practice at farm and regional level with regard to environmental, economic and societal sustainability indicators. This output will have farmers and other stakeholders in the primary sector as target group, and will also be relevant for society and policy makers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

LandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukBransjer og næringerLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBioøkonomiGrunnforskningBioteknologiPortefølje LivsvitenskapLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerERA-NETERA-NET CofundFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneInternasjonaliseringFNs BærekraftsmålLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMatMat - Grønn sektorBioteknologiLandbruksbioteknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningBioøkonomiØvrig bioøkonomiMatLandbrukFôr og ernæringLandbrukJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)JPI FACCEPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerLandbrukLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLandbrukHusdyrERA-NETLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet