Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Multi-criteria assessment, decision support and management tools for sustainable circular mixed farming systems for dairy production

Alternativ tittel: Flerkriterievurdering, beslutningsstøtte og styringsverktøy for bærekraftige og sirkulære produksjonssystemer for melk og storfekjøtt

Tildelt: kr 5,1 mill.

Kombinert produksjon av melk og storfekjøtt er bærebjelken i mange europeiske land. Produksjonssystemet er samtidig under press som en betydelig kilde til utslipp av klimagasser og gjennom endringer i forbruksmønsteret mot et mer plantebasert kosthold. Dagens produksjonssystem er heller ikke spesielt sirkulært gjennom sin avhengighet av innkjøpt kraftfôr og mineralgjødsel. Dette er noen av utfordringene DairyMix adresserer ved å utvikle beslutningsstøtte, modeller og styringsverktøy for bønder og aktører. DairyMix bruker en systemtilnærming for bærekraftige produksjonssystemer tilpasset sentrale europeiske melkeregioner med overførbarhet utenfor Europa. I prosjektet vil vi samarbeide med melkebruk i alle partnerland og hente inn data fra disse. Metoder inkluderer blant annet det elektroniske fjøsklima- og utslippskontrollverktøyet OTICE, maskinlæring, livssyklusanalyse, modellering og flerkriterieanalyse. Analyser av karbon- og næringsutnyttelse, sirkularitet samt miljømessige og økonomiske konsekvenser grunnlaget for flerkriterievurdering basert på indikatorer for sirkularitet og effektiv ressursbruk med vekt på avveininger (trade-offs) og synergier. DairyMix vil være vert for en interaktiv applikasjon, MilKey/DairyMix-multiaktørplattformen, for å analysere gårdsdata og for å evaluere effekter av endringer i oppdrettspraksis på gård og regionalt nivå med hensyn til miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige bærekraftindikatorer. Applikasjonen vil ha bønder og andre interessenter i jordbruket som målgruppe, og vil også være relevant for samfunnet og beslutningstakere. DairyMix ledes av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Irland, Italia, Polen og Frankrike.

Dairy production systems (DPS) are an essential backbone of European agriculture. DairyMix applies a systems approach for sustainable dairy production systems that are targeted to key European regions and beyond. DairyMix is structured in five work packages. WP1 is dedicated to coordination and management. Case studies, data from the extensive DATAMAN database, Eurostat data and data from OTICE, the online barn climate and emission control tool will be collected and analysed in WP2. WP2 data are then fed into WP3 for detailed modelling analysis on carbon and nutrient utilization and circularity of mixed farming systems for dairy production. WP4 brings WP2 and WP3 together for a multi-criteria assessment of mixed farming systems for dairy production based on indicators for circularity and efficient resource use developed in WP2 and WP3. WP5 details a range of communication and dissemination activities and hosts the interactive web application - the MilKey/DairyMix platform - to analyse farm data and to evaluate effects of changes in farming practice at farm and regional level with regard to environmental, economic and societal sustainability indicators. This output will have farmers and other stakeholders in the primary sector as target group, and will also be relevant for society and policy makers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningPortefølje Energi, transport og lavutslippCo-Funded/ERA-NETLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultBioteknologiLandbruksbioteknologiMatMat - Grønn sektorLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)JPI FACCELandbrukLandbrukFôr og ernæringMatPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerLandbrukFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020LandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapLandbrukPlanterAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)Politikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioteknologiInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBioøkonomi