Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Viktigheten av å hensynta arealbruksendringer i utredningger av Norske samferdselsinvesteringer.

Alternativ tittel: The importance of including land-use changes in appraisals of Norwegian transportinvestments

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

333505

Prosjektperiode:

2022 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Store samferdselsinvesteringer knytter byer og områder nærmere hverandre gjennom redusert reisetid og avstand. Dette kan medføre at enkelte områder får større befolkningsvekst og næringslivsutvikling med prosjektet enn uten prosjektet. Et eksempel kan være at enkelte samferdselsprosjekter legger opp til by-spredning fremfor by-fortetting. Slike endringer omtales gjerne som arealbruksendringer, og arealbruksendringer påvirker igjen den totale transportetterspørselen. I dagens utredninger av norske samferdselsprosjekter hensyntas arealbruksendringer som følge av et prosjektet i liten/ingen grad. Denne forenklingen gjøres også ofte i utredninger i andre land, men forenklingen innebærer at beslutningstakerne ikke vet alle konsekvensene av sin investering. For å fange opp arealbruksendringer som følge av samferdselsinvesteringer utvikles det over verden arealbruk-transport modeller, såkalte LUTI (Land-Use-Transport-interaction) modeller. Dette forskningsprosjektet har som formål å bidra til økt kunnskap om viktigheten av å inkludere arealbruksendringer i utredninger av norske samferdselsinvesteringer, samt legge et grunnlag for økende bruk LUTI modeller fremover. Prosjektet vil også kunne bidra til kartlegging av hvilke prosjekter som gir arealbruksendringer og dermed er viktigere at inkluderer dette. Prosjektet vil fokusere på å vurdere hvordan inkludering av arealbruksendringer påvirker prosjektets samfunnsøkonomiske nytte og hvordan arealbruksendringene påvirker total transportetterspørsel og derved også energi behov og klimagassutslipp.

This project aims to find the importance of including land-use changes caused by transportinvestments in appraisals of the investments. It is well-known that new transport investments might change the land-use (e.g residental and labour areas) in the influence area of the project because the investment changes different areas accesibility to each other. However, there is limited empircal research on the subject and today, transport planners rarely calculate and include land-use effects in the appraisals. The consequenses of this simplification might be serious. First, decision makers will not know all the consequences of their investment. Changes in transport demand (caused by the investments impact on land-use) will affect e.g possible users of the investment, total energy consumption and greenhouse gas emissions. Secondly, decision makers might prioritize projects in a suboptimal order if land-use changes are not included. Thirdly, when excluding land-use effects, decision makers will not know how the investment might lead to increased interest for some areas (at the expense of others). This project will answers the following reasearch questions with purpose of giving a better understandig of how important it is to including changes in land-use for transportappraisals: - What are the climate consequences of land-use changes caused Norwegian transport investments? - How will including land-use changes affect the net benefit and order of priority for transport projects in Nordic countries? - What is accessible for Norwegians? - Centralization or de-centralization of jobs. What are the pros and cons of different land-use strategies when considering changes in total transport demand and opportunities for the average person?

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd