Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue JC2021 – WoodLCC – Enhanced Life-Cycle-Costing in wood construction by novel methods for service life planning

Alternativ tittel: ForestValue JC2021 – WoodLCC - Forbedrede livsløpskostnader for trekonstruksjoner ved hjelp av nye metoder for levetidsplanlegging

Tildelt: kr 3,0 mill.

I henhold til EU’s innkjøpsdirektiv 2014 må en kontrakt tildeles basert på det mest økonomisk fordelaktige tilbudet. Per i dag bruker software for livssykluskostnader (LCC) forenklede generiske estimater på levetid, spesielt for treprodukter til bruk utendørs. Dette kan lede til feil avgjørelser og negative økonomiske og miljømessige innvirkninger. Våre hypoteser er at: (1) forbedrede levetidsdata vil muliggjøre mer presis og robust LCC for trebaserte produkter, noe som igjen resulterer i signifikant forbedret økonomiske og miljømessig innvirkning, (2) LCC vil kun finne allmenn aksept hvis dataene som brukes er tilgjengelige og supplert med kunnskap om brukernes forventninger. Derfor vil en holistisk tilnærming bli brukt for å integrere levetidsdata i LCC analyser. Hovedmålet for WoodLCC prosjektet er robust og presis livssykluskostnad (LCC) analyse basert på input fra modeller for detaljert estimering av levetid for trekomponenter og bygninger. Wood LCC har samlet et sterkt interdisiplinært og internasjonalt konsortium som inkluderer eksperter fra hele Europa innen fagfeltene LCC, sosiologi, ingeniørervitenskap, bygningsfysikk, treteknologi, levetidsmodellering, mykologi og bygningsinformasjonsmodellering (BIM). I tidligere nasjonale og Europeiske prosjekter har det framkommet brukerundersøkelser, databaser og modeller relatert til dette temaet. Tiden er nå moden for å bringe dette sammen for å gi en pan-Europeisk innflytelse og for å gi en tilnærming som støtter utnyttelse av mer robust og presis LCC analyse, f.eks. WoodLCC data plattformen. WoodLCC vil derfor bygge på, men ikke repetere, resultater fra tidligere ForestValue, EUs rammeprogram og nasjonale prosjekter, f.eks. CLICKdesign (ForestValue), PerformWOOD (EU FP7) og ClimateLife (RCN).

The primary progress beyond the state-of-the-art in WoodLCC is enabling input data for more robust and precise LCC analyses for wooden components and buildings. This will be achieved by the input from novel models for detailed service life prediction data, experimental studies, user preference survey, best practices related to correct design, maintenance action and inspections frequency. The main outcomes from the novel WoodLCC data platform (Figure 5) will contain not only reference service life estimates as direct input to LCC but also realistic maintenance intervals, user preference categorisation incl. the respective limit states, estimated service life of modern building materials, tailor-made risk assessment for moisture and demo plugin for the BIM software. This will result as a pioneer in the timber construction paradigm of Realistic Service Life Scenario (RSLS). This will be achieved by three implementation schemes: (1) Evaluation of the reliability of available service life data and research-driven filling of existing gaps (e.g., effect of design imperfections and modern building solutions) by more appropriate reference values (2) Customization of previous innovative performance specification models for determination of the estimated service life as well as maintenance scheduling based on user preferences (3) Integration of the innovative WoodLCC data platform with a BIM demo software solution combined with other numerical modelling

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram