Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Situasjonsforståelse for cyber i virtuelle operasjonssentraler

Alternativ tittel: Situation Awareness for Cyber in Security Operations Centers

Tildelt: kr 2,1 mill.

Den raske digitaliseringen av samfunnet har medført nye sårbarheter. Hybride trusler og cyberangrep mot norske interesser en sentral samfunnskritisk trussel. Innen kritisk infrastruktur og industri krever dette utvikling av teknologi og systemer som kan motvirke slike trusler. Disse systemene overvåkes, analyseres og hendelser responderes på i operasjonssentraler for nettverk og cybersikkerhet. I slike operasjonssentraler samarbeider de menneskelige operatørene i et komplekst system med hverandre og de tekniske systemene. En av de sentrale faktorene for at dette skal fungere godt er det vi kaller situasjonsforståelse. Hvordan oppfatter operatørene informasjonen systemene gir, hvordan vurderer de informasjonen individuelt og i samarbeid, og hvordan tar de beslutninger basert på dette? Vi vet allerede mye om hvordan situasjonsforståelse fungerer i andre kritiske sektorer som luftfart, beredskap, kontrollrom i atomkraftverk o.l. Vi vet likevel lite om hvordan dette fungerer i operasjonssentraler som håndterer nettverk og cybersikkerhet. Dette nærings-Ph.d. prosjektet vil utforske dette temaet i fire faser: 1. Kartlegge og oppsummere eksisterende relevant forskningslitteratur. 2. Gjennomføre observasjon og intervjuer for å identifisere sentrale elementer av hvordan situasjonsforståelse fungerer i slike operasjonssentraler. 3. Gjennomføre eksperimentelle studier for å kunne måle situasjonsforståelse i slike miljø samt å måle hvordan ulike faktorer i arbeidsmiljøet påvirker dette. 4. Oppsummere funnene i en modell for beslutningstaking i operasjonssentraler for nettverk og cybersikkerhet. I tillegg vil prosjektet vurdere hvordan situasjonsforståelse påvirkes av å organisere slike operasjonssentraler som digitalt distribuerte team. Dette vil si at de menneskelige operatørene ikke er lokalisert fysisk sammen, men koblet sammen digitalt i en virtuell operasjonssentral. Hvordan påvirkes situasjonsforståelsen hos operatørene av en slik organisering?

I utviklingen av virtuelle operasjonssentraler innen cybersikkerhet er situasjonsforståelse hos operatørene en særlig kritisk faktor. Dette fordi den menneskelige kommunikasjonen (i alle fall delvis) skal deles, forhandles og videreformidles gjennom tekniske systemer. NC-Spectrum er i ferd med å utvikle prototype for virtuelle operasjonssentraler innen cyber-sikkerhet i samarbeid med partnerne. De menneskelige faktorene vil være et viktig premiss for tilpasning av prototypen til partnernes behov. Et sentralt element er å etablere kunnskap om hva som bidrar til god situasjonsforståelse hos de menneskelige aktørene. Dette innebærer hvordan enkeltmennesker oppfatter og vurderer trusselbilder basert på informasjonen fra systemet, og hvordan systemet samlet bidrar til god situasjonsforståelse på tvers av de menneskelige aktørene. Følgende Ph.d. prosjekt skisseres derfor for å kunne svare på dette kunnskapsbehovet. 1. Det gjennomføres en systematisk litteraturgjennomgang for å identifisere hvor kunnskapsfronten er i dag når det gjelder forskning på situasjonsforståelse i virtuelle operasjonssentraler innen cybersikkerhet. 2. Det gjennomføres en kvalitativ kartlegging hos partnerne i prosjektet forstår og forholder seg til situasjonsforståelse i eksisterende operasjonssentral(er) i dag. 3. Det gjennomføres kontrollert studie(r) i lab-setting hvor identifiserte kritiske elementer av den kontekstbestemte situasjonsforståelsen testes ved ulik organisering av de menneskelige aktørene. 4. Det gjennomføres forsøksvis en syntese mellom teoretiske modeller innen individuell, delt og distribuert situasjonsforståelse innen konteksten virtuelle operasjonssentraler innen cybersikkerhet. Her vil det være aktuelt å basere seg på beslutningstakingsmodell(er) hvor ulike aspekter ved situasjonsforståelse og organisering hensyntas.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd