Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mikroalger som ressurs i landbasert lakseoppdrett

Alternativ tittel: Microalgae as a resource in land based salmon farming

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

333940

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Landbasert lakseoppdrett gir store muligheter for matproduksjon med lavt miljømessig fotavtrykk og stor sirkularitet i utnyttelse av ressurser fra oppdrettsanlegget. Ved produksjon i lukkede systemer kan andre ressurser enn selve laksebiomassen utnyttes. Selv basert på RAS (recycling aquaculture systems) teknologi hvor vannet renses og resirkulerer i fisketankene slippes det ut avfallsvann som potensielt kan påvirke kystøkosystemene. I dette prosjektet vil vi undersøke muligheten for dyrkning av mikroalger i avfallsvannet fra Ecofishcircle AS sitt RAS-baserte testanlegg for lakseproduksjon. Fotosyntetiske mikroalger tar opp næringssalter fra vannet, og omdanner CO2 til organisk karbon ved hjelp av sollys. Vi vil undersøke innholdsstoffene i avfallsvannet fra lakseproduksjonen og hvilke(n) mikroalger som i størst mulig grad kan utnytte disse til vekst. Mens fettsyrer i fiskefôr tidligere ble utvunnet fra fisk, har man de senere årene inkludert en stadig større andel fra langtransporterte, terrestriske kilder (primært soya). En økt lakseproduksjon de neste årene gir en forventning om økt miljøavtrykk fra langtransporterte fôr-råvarer. I dette prosjektet ønsker vi å ytterligere redusere miljøfotavtrykket og å øke sirkulariteten ved å undersøke om mikroalger dyrket på avfallsvann fra lakseproduksjon er egnet som laksefôr. Mikroalger inneholder viktige omege-3 fettsyrer som laksen har behov for samtidig som mange alger inneholder andre virkestoffer som har en positiv virkning på laksens helse og velferd.

I dette prosjektet vil vi undersøke muligheten for å dyrke mikroalger i avfallsvannet fra Ecofishcircle AS sitt landbaserte oppdrettsanlegg. Vi vil analysere innholdet i avfallsvannet og teste bruken av dette til dyrkning av ulike arter av mikroalger isolert lokalt (i Agder) og fra kultursamlinger. Vi vil samtidig teste egenskapene til arter av mikroalger med tanke på fettsyreinnhold og fiskehelsefremmende egenskaper og deres bruk i fiskefôr. Muligheten for å kombinere rensing av avløpsvannet med lokal produksjon av fettrike og helsefremmende mikroalger til bruk i fiskefôr vil kunne øke den sirkulær bioøkonomien i anlegget. En slik dyrking av mikroalger under kontrollerte betingelser og basert primært på avfallsvannet fra lakseanlegget, vil utnytte ubrukte ressurser samtidig som vannet behandles med et ekstra rensetrinn før det slippes ut i kystøkosystemet.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd