Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning

Alternativ tittel: Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

334008

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

1.1 Prosjektets fremdrift i rapporteringsperioden CREST-prosjektet har hatt god fremdrift, generelt sett i tråd med den opprinnelige prosjektplanleggingen. Prosjektgruppen klarte å produsere de fleste tekniske leveransene (D1.2, D2.1, D2.1, D3.1) og alle tverrgående leveranser (D4.1, 4.2, D5.1, D5.2). Prosjektteamet definerte hvilke(t) rammeverk for overvåking av bærekraft og motstandskraft som skulle brukes i de tre byområdene, kartla den nyeste kunnskapen om klimaendringsrelaterte politiske rammebetingelser, utformet forskningsmetoden for å avgjøre hvilke brukstilfeller som skulle brukes i prosjektet og for å engasjere interessenter i deltakelsesaktivitetene, og utviklet de første versjonene (alfaversjoner) av de digitale tvillingene av de tre byområdene. På grunn av de innledende ansettelsesprosessene og mangelen på data i noen av byområdene, vil noen milepæler (KPI, data og identifisering av brukstilfeller) bli gjennomført i løpet av det andre prosjektåret, noe som imidlertid ikke forventes å føre til en generell forsinkelse i prosjektavslutningen. 1.2. WP1 - Rammeverk for overvåking av bærekraft og robusthet i urbane områder Det første året av arbeidspakke 1 ble brukt til å etablere arbeidsorganisasjonen for arbeidspakke 1 i partnerorganisasjonene som leder arbeidspakke 1, og til å ansette en medarbeider ved disse instituttene som skulle arbeide med forskning knyttet til overvåking av bærekraft og robusthet i arbeidspakke 1. Arbeidet fokuserte på å identifisere nøkkelindikatorer for bærekraft og klimarobusthet gjennom en omfattende kartlegging basert på gjennomgang av relevant grå og vitenskapelig litteratur. Til slutt ble U4SCC-evalueringsrammeverket, kombinert med visse indikatorer fra ISO DIS 37123-rammeverket, vurdert som de mest hensiktsmessige for prosjektets formål og ble dermed valgt for overvåkingsarbeidet. De viktigste resultatene i arbeidspakke 1 er utarbeidelsen/utvelgelsen av rammeverket for overvåking og konsekvensanalyse av bærekraft og klimarobusthet for prosjektets formål, som er U4SCC-rammeverket kombinert med elementer fra ISO DIS 37123-rammeverket. Beskrivelsen av dette utvelgelses-/utarbeidelsesarbeidet er inkludert i Deliverable 1.2 Impact and Monitoring assessment framework. Milepæl 2. KPI og tilgjengelige data for utvikling av DT-er for de tre byområdene er delvis oppnådd. 1.3. WP2 - Politiske samskapingsprosesser basert på deltakende/borgervitenskapelig tilnærming Forskningen i arbeidspakke 2 konsentrerte seg om å utforske det nyeste innen internasjonale, nasjonale og regionale/lokale klimastrategier og politiske virkemidler for å gi en oversikt over eksisterende politiske tiltak for klimabegrensning, klimatilpasning og relaterte spørsmål, samt å identifisere konkrete klimatrusler/utfordringer i de tre byområdene og spesifikke brukstilfeller som kan tjene som diskusjonstemaer på de fremtidige samskapingsverkstedene. Partnere fra alle de tre byområdene bidro til dette utforskende arbeidet. Parallelt ble også forskningsmetoden for deltakelsesaktivitetene utformet. Dette arbeidet, som ble ledet av prosjektlederen, startet med å definere hypoteser og forskningsspørsmål sammen med prosjektpartnerne. Begge leveransene som skulle leveres i løpet av det første året, ble utviklet: Leveranse 2.1 State of the art-rapport om regionale klimastrategier og -utfordringer og Leveranse 2.2 Citizen Science-forskningsprotokoll. 1.4. WP3 - Digitale tvillinger I arbeidspakke 3 ble det første prosjektåret viet til å skape forståelse i prosjektet for digital tvillingteknologi og hvordan den kan brukes i prosjektaktivitetene. Det første kritiske trinnet i WP3 var også å utvikle alfaversjonen av backend-arkitekturen for digitale tvillinger ved hjelp av Augment City-plattformen. Den virtuelle sandkassen for de tre byområdene skal utarbeides i detalj og visualiseres i AugmentCity-verktøyet i samskapingsverkstedene for hvert byområde. I løpet av det første prosjektåret ble det utviklet alfaversjoner for alle de tre byområdene som er klare til å motta data om bærekraft og resiliens og data om konkrete klimautfordringer fra WP1. Resultatene fra verktøyet visualiseres i et brukervennlig grensesnitt der brukerne kan navigere i 3D-miljøet. De viktigste resultatene i WP3 er utviklingen av alfaversjonene av de digitale tvillingene og dermed leveringen av D3.1 Digital Twin alfaversjon. Det var ingen milepæler knyttet til WP3 i det første prosjektåret. 1.5 - WP4 - Kommunikasjon, formidling og bærekraft Arbeidet i arbeidspakke 4 startet med utarbeidelsen av en kommunikasjons- og formidlingsstrategi og en visuell veiledning som gir partnerne retningslinjer for gjennomføringen av de relaterte tiltakene. Prosjektets nettsted (www.crestproject.eu) og en rekke visuelle materialer er utarbeidet. Leveransene som skulle leveres i løpet av det første året, ble levert (Leveranse D4.1 Kommunikasjons- og formidlingsstrategi og Leveranse 4.2 Prosjektnettsted + kick-off-videomateriale).

Climate change largely impacts urban life. Extreme temperatures have an impact on sea level rise and, subsequently, nefarious events such as floods, droughts and storms have costly impacts on cities' basic services, infrastructure, housing, livelihoods and health. Cities are responsible for 75% of CO2 emissions, and so its stakeholders must come forward with out of the box solutions to promote innovation and stimulate urban resilience by limiting negative impacts of climate change. But for a problem to be addressed, it must first be seen and felt. Visualization is a potential way of increasing engagement with climate change, and IT developments, such as Artificial Intelligence and Augmented Reality, provide significant advancements that can be transformative in engaging audiences with climate change issues. This is at the basis of Augmentcity which developed a ground-breaking way to operate digital twins of cities, enabling data and “what-if” scenarios to be analysed and visualised in an interactive and immersive visualisation tool to be used by policy-makers, researchers, companies and citizens. Our proposal builds on AugmentCity and apply it in terms of demonstration, co-creation and mobilization of stakeholders for capacity-building and collective decision-making in 3 European urban areas for resilient urban infrastructure adaptation to climate change.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe