Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity restoration and conservation of inland water ecosystems for environmental and human well-being

Alternativ tittel: Restaurering av biologisk mangfold og bevaring av innlandsvannøkosystemer for miljø og menneskelig velvære

Tildelt: kr 3,0 mill.

Det biologiske mangfoldet i innlandsvann som er avgjørende for samfunn og miljø, trues av forurensning fra avløpsrenseanlegg. Behandlingsmetoder som i dag brukes i renseanlegg fjerner ikke nye forurensninger (dvs. legemidler og mikroplast) effektivt . Dette medfører helsefare for ikke-målarter, inkludert mennesker, og truer bevaring og restaurering av ferskvannssystemer. Det er i tillegg nødvendig med strategier for å oppskalere restaureringsløsninger og raskt kunne vurdere bevarings- og restaureringsfremdriften. BioReset foreslår avanserte vannbehandlingsprosesser for å fremme gjenoppretting og bevaring av økosystemer samt å utvikle nye vurderingsstrategier basert på kiselalgerstatus. Miljømessig, økonomisk og sosial levedyktighet av innovative teknologier vil bli vurdert. Det vil bli utført oppskaleringsstudier på geografisk forskjellige steder for å fastslå den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten i større skala, og anbefalte handlingsretningslinjer vil bli utstedt. BioReset ser også for seg å lage et representativt rom-tidsbilde av tilstedeværelsen av nye forurensninger i innlandsvann og dets korrelasjon til effekter på kiselalgersamfunn som bioindikatorer for økosystemer. BioReset vil produsere data, metoder og informasjon for beslutningstakere, myndigheter, interessenter og miljøforvaltere som designer tilnærminger og intervensjoner for å oppnå og opprettholde biologisk mangfold og en god økologisk tilstand for ferskvannsøkosystemer, oppsøkende tiltak som adresserer samfunnsbevissthet og beste praksis.

Pollution from wastewater treatment plants (WWTPs) is threatening the biodiversity of inland waters that are vital to society and environment. Treatments used in WWTPs do not efficiently remove emerging contaminants (i.e. pharmaceuticals and microplastics) which lead to health hazards to non-target species, including humans and threat conservation and restoration of freshwater systems. Also, it is needed strategies for up-scaling restoration solutions and for assessing conservation and restoration progress quickly. Bioreset proposes to advanced treatment processes to promote ecosystem recovery and conservation and to develop assessment strategies. Diatoms will be used to model ecosystem conservation and restoration since their communities show high levels of biodiversity. The diatoms will provide an expeditious method to compare different recovery strategies and water treatment processes, allowing to address timescale and key conservation/restoration questions. The full environmental, economic, and social viability of the upgraded and innovative treatment technologies will be assessed using LCA and SWOT assessments. Scale-up studies in geographically different sites to ascertain the technical and economic feasibility at a larger scale will be performed and recommended action guidelines will be issued. BioReset also envisages the creation of a representative space-time picture of the presence of emerging contaminants in inland waters and its correlation to effects on diatom communities as bioindicators of ecosystems. Besides these methods, miniaturized analytical platforms that can perform fast and on-site monitoring will also be employed. BioReset will produce data, methodologies and information for policy makers, authorities, stakeholders and environmental managers who design approaches and interventions to achieve and maintain biodiversity and a good ecological state of freshwater ecosystems, outreaching actions that address society awareness and best practices.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling