Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

“Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate for societal change”

Tildelt: kr 24 999

Gjennom programmet "Lofoten - De grønne øyene 2030", har de tre partnerne; regionrådet Lofotrådet, kraftselskapet Lofotkraft og destinasjonsselskapet Destination Lofoten, gått sammen på tvers av sektor og bransjetilhørighet i målsetningen om å bidra til smarte løsninger for et mer miljø- og klimavennlig samfunn og en sirkulær økonomi. Hovedmotivasjonen er at fremtidas Lofoten drives på fornybar energi, at det er et attraktivt bosted, og at Lofoten bygger et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Lofoten vil bidra til å nå FNs klimamål. Partnerne har forankret målsetningene i en offensiv handlingsplan med hovedmål og delmål for regional samhandling og grønn konkurransekraft. Basert i målsetninger om å realisere potensialet som ligger i samhandling, å være en katalysator for innovasjon, og om å bli et lavutslippssamfunn innen 2040, vil Lofotrådet bidra som rural pilot i et spanskledet forskningskonsortium. Forskningskonsortiet leder en pan-europeisk sammenslutning av rurale piloter for å inkludere, dele erfaringer og lære av rural og regional folkehelse, robusthet, bærekraftig måloppnåelse og potensielt utvikle en felles beste praksis for smart og fremtidsretta samfunnsutvikling i distriktene. Erfaringene fra initiativene og grasrotprosjektene som utføres blant pilotene skal støtte og utvikle bedre metoder og verktøy som igjen skal formidles gjennom fagspesifikke opplæringssentre for rural innovasjon, finansiert gjennom HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-02-01. Resultater fra hovedsøknaden skal bidra til å utvikle strategier, metoder, verktøy og beste praksis i rurale innovasjonsprosesser og i rurale kunnskaps- og innovasjonssystemer, og utvikle digitaliserte og smarte løsninger i og for distriktene. Prosjektet skal også bygge erfaringsbasert kompetanse til å utvikle rammeverk for politisk arbeid og forvaltningspraksis, herunder utarbeide virkemidler til å styrke sosial kapital, sosiale nettverk, samfunnsøkonomi og sosial innovasjon rettet mot ulike målgrupper.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa