Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fishing-induced eco-evolutionary changes in coastal environments: Atlantic cod as a case study

Alternativ tittel: Fiskeri-induserte endringer i kystøkosystemer med fokus på torsken sin rolle som høstet art og predator

Tildelt: kr 9,4 mill.

Hva skjer med økosystemene i havet når man fisker målrettet på bestemte arter, og særlig de store individene av en art? Store fisk kan ha en viktig strukturerende rolle i kraft av å være predatorer på mindre arter. På den måten kan hele næringsnettet, og naturtypene der fisken lever, forandres gjennom selektive fiskerier. Dette kan også virker tilbake på de høstede artene, for eksempel ved at levesteder og konkurrenter til yngel forandrer seg. Fiskens vekst og størrelse har gjerne en genetisk komponent, og det betyr at man kan forvente evolusjonære endringer (nye tilpasninger) som følge av fiske, både på de artene som fiskes direkte og på andre arter som berøres mer indirekte gjennom såkalte trofiske kaskader. I prosjektet CODCHANGE vil vi belyse disse sentrale problemstillingene primært ved å sammenlikne fiskebestander og økosystemer som er vernet innenfor marine bevaringsområder, med systemer som er utsatt for et regulært fiske. Prosjektet har samabeidspartnere fra Norge, Spania og USA.

Human-induced ecosystem change can occur in only a few years and can be detected at different levels of biological complexity. Fishing in particular can cause rapid phenotypic change by affecting size-dependent mortality at the individual level, altering population structure, species interactions and eventually community dynamics. Because of these cascading effects, an eco-evolutionary perspective is needed to understand the ecosystem effects of fisheries. However, to achieve such understanding, we need to compare human-impacted areas with others that remain undisturbed. In this project we will examine the ecosystem effects of the Atlantic cod fishery in Skagerrak (Norway), with the aim to generate robust evidence-based knowledge for a sustainable management of coastal ecosystems. Several Marine Protected Areas (MPAs), offering full to partial protection from fisheries to Atlantic cod, were established in Skagerrak between 2006-2012 and will be used here as reference sites to investigate the eco-evolutionary effects of cod fishing. Scientific monitoring of these MPAs and adjacent harvested areas has generated a unique collection of data on both cod and associated species that we will analyze in this project to fill knowledge gaps on different processes at the individual, population and community levels, using novel and flexible modelling tools. This approach will allow us to obtain urgently needed demographic quantities (i.e. natural mortality, home range size, population growth rates under different harvest scenarios) and knowledge of predictor-response relationships (i.e. body size effects on cod mortality, cod population effects on community composition) for multiple cod populations and associated biological communities within MPAs and harvested areas. These expected results will enhance both marine biodiversity conservation and the evidence-based management of MPAs and coastal cod fisheries in Norway.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder